The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Quản lý Tập Đoàn

Vai trò và trách nhiệm của Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát Tập Đoàn Endress+Hauser

Triển khai các chiến lược của công ty và đúc kết thành những quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh thường ngày: đó là nhiệm vụ của Ban Điều Hành - với sự hỗ trợ của Ban Kiểm Soát.

Ban Điều Hành

Ban điều hành (từ trái sang): Pieter de Koning (IT), Roland Kienzler (Nhân Sự), Tiến Sĩ Luc Schultheiss (Giám Đốc Tài Chính), Tiến sĩ Heiner Zehntner (Pháp Chế), Matthias Altendorf (Tổng Giám Đốc ), Tiến Sĩ Manfred Jagiella (mảng Kinh Doanh Phân Tích), Nikolaus Krüger (Kinh Doanh), và Tiến Sĩ Andreas Mayr (Tiếp Thị, Truyền Thông & Công Nghệ

Mọi thành viên Ban Điều Hành đều do Ban Kiểm Soát chỉ định. Các thành viên này chịu trách nhiệm trước Đại Hội Thường Niên - nói cách khác, trước các cổ đông. Mỗi thành viên của ban đã được xác định rõ trách nhiệm. Trách nhiệm chung thuộc về Tổng Giám Đốc (CEO) của Tập Đoàn Endress+Hauser.

Lãnh đạo Tập Đoàn

Các thành viên Ban Điều Hành soạn thảo và thực hiện chiến lược với sự tư vấn của Ban Kiểm Soát. Để làm được điều này, họ phải là chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng của mình và đồng thời có kiến thức bao quát. Nhiệm vụ của họ là xác định các xu hướng và phát triển, và từ đó rút ra những rủi ro và cơ hội cho Tập Đoàn.

Điều phối hài hòa các hoạt động

Thực tế là những công ty con như các công ty kinh doanh hoặc nhà máy sản xuất hoạt động độc lập cũng là một phần của văn hóa doanh nghiệp Endress+Hauser. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Điều Hành là điều hòa các hoạt động này và hướng chúng vào cùng các mục đích và mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp – thông qua các điều khoản quy định, các thỏa thuận, các cuộc họp và thảo luận.

Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát (từ trái sang): Tiến Sĩ Heiner Zehntner (Thư Ký), Thomas Kraus, Tiến Sĩ Hans Jakob Roth, Michael Ziesemer (Phó Chủ Tịch), Klaus Endress (Chủ Tịch), Antonietta Pedrazzetti, Hans-Peter Endress và Mathis Büttiker.

Các thành viên Ban Kiểm Soát của Tập Đoàn Endress+Hauser tư vấn cho Ban Điều Hành về các vấn đề quan trọng và kiểm soát việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Các quyết định quan trọng cần có ý kiến và sự đồng ý của Ban Kiểm Soát.

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn