Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Quy trình vận hành thử

Chương trình vận hành thử cho thiết bị Levelflex FMP5x và Micropilot FMR5x

Với chương trình vận hành tiên tiến, Levelflex FMP5x và Micropilot FMR5x có thể được vận hành thử trên các ứng dụng đơn giản và cần thiết một cách dễ dàng. Toàn bộ các trình tự thực hiện tương ứng đều có trong một hướng dẫn duy nhất!

Thiết kế đơn giản

• Câu hỏi dưới dạng văn bản rõ ràng thay vì danh sách các thông số
• Cài đặt sẵn thông số / cài đặt màn hình nền
• Các thông số được gom vào thành các chương
• Nội dung tương tác trực quan
• Phát họa ứng dụng chi tiết
• Có chức năng đánh dấu và hộp thư hướng dẫn giúp diễn giải dễ dàng

Nội dung

• Toàn bộ các bước thực hiện vận hành thử liên quan đều có trong chương trình
• Bao quát trên 90% toàn ứng dụng
• Có sẵn FDT/DTM - có thể sử dụng cho FielCare/ DeviceCare
• HART, Profibus PA và FOUNDATION Fieldbus
• Hỗ trợ 15 ngôn ngữ (DeviceCare) và 8 ngôn ngữ (FieldCare)

man_hinh_dien_mao_moi ©Endress+Hauser
man_hinh_dien_mao_moi ©Endress+Hauser
man_hinh_dien_mao_moi ©Endress+Hauser

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn