Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Bảo vệ dữ liệu

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi rất hân hạnh vì Khách Hàng đã truy cập trang web của chúng tôi và thể hiện sự quan tâm đến công ty và sản phẩm của chúng tôi. Theo các quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan, chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách Hàng những thông tin sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập khi Khách Hàng truy cập trang web của chúng tôi và, nếu phù hợp, khi chúng tôi gửi thông tin được quảng cáo qua e-mail, mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu này và phương thức chúng tôi sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi dành cho Khách Hàng. Chúng tôi có quyền ban hành các điều khoản khác nhau trên cơ sở địa phương. Những điều khoản khác nhau này bổ sung Chính sách quyền riêng tư và được ưu tiên trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào.

A. Thông tin chung

1. Tổ chức chịu trách nhiệm và nhân viên bảo vệ dữ liệu

Khách Hàng có thể tìm thấy thông tin về công ty chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Khách Hàng, cán bộ bảo vệ dữ liệu, nếu có, và cơ quan quản lý liên quan tại trang web này.

2. Loại dữ liệu được xử lý, mục đích và cơ sở pháp lý

Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thông qua các trang web của chúng tôi khi chưa được Khách Hàng chấp thuận. Khách Hàng có thể tùy ý quyết định xem liệu Khách Hàng có muốn tiết lộ dữ liệu cho chúng tôi hay không, ví dụ: khi đăng ký hoặc khi tải xuống tài liệu. Chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của Khách Hàng để giải quyết yêu cầu của Khách Hàng hoặc cấp quyền truy cập thông tin hoặc dịch vụ cụ thể cho Khách Hàng. Dữ liệu này bao gồm những thông tin như sau:

 • Dữ liệu lưu trữ (ví dụ: dữ liệu chính của Khách Hàng, như tên và địa chỉ)

 • Dữ liệu liên hệ (ví dụ: e-mail và số điện thoại)

 • Dữ liệu nội dung (ví dụ: dữ liệu nhập văn bản, ảnh, video)

 • Dữ liệu sử dụng (ví dụ: các trang web đã truy cập, sự quan tâm đối với nội dung, thời gian truy cập)

 • Dữ liệu truyền thông/siêu dữ liệu (ví dụ: thông tin thiết bị và địa chỉ IP)

Chính sách Bảo mật này sẽ cung cấp cho Khách Hàng thông tin về dữ liệu chúng tôi xử lý trong từng trường hợp cụ thể, vì mục đích gì và dựa trên cơ sở pháp lý nào.

3. Danh mục chủ thể dữ liệu

Trang web của chúng tôi hướng đến khách truy cập và người dùng trang web và các dịch vụ trực tuyến, bao gồm chức năng thương mại điện tử dành cho Khách Hàng của chúng tôi nếu áp dụng. Vì vậy, chúng tôi xử lý dữ liệu từ những nhóm người dùng sau đây:

 • Khách truy cập và người dùng trang web và các dịch vụ trực tuyến

 • Khách Hàng, các bên quan tâm và đối tác kinh doanh

4. Quyền lợi của Khách Hàng

Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng thuộc phạm vi của GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung), Khách Hàng có các quyền sau đây, nếu không, các điều khoản luật định áp dụng đối với việc xử lý sẽ áp dụng. Nếu dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được xử lý, Khách Hàng là chủ thể dữ liệu, như được định nghĩa theo GDPR. Theo đó, Khách Hàng có các quyền sau so với chúng tôi với tư cách là tổ chức chịu trách nhiệm. Nếu Khách Hàng muốn thực hiện quyền của mình hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:

a) Các quyền theo Điều 15 và tiếp theo. GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung)

(1) Chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu xác nhận từ tổ chức chịu trách nhiệm về việc liệu dữ liệu cá nhân liên quan đến chủ thể có được xử lý hay không và nếu có, chủ thể có quyền đối với thông tin về dữ liệu cá nhân này và các chi tiết được quy định tại Điều 15 của GDPR.

Theo các điều kiện luật định nhất định, Khách Hàng có quyền điều chỉnh theo Điều 16 của GDPR, quyền hạn chế xử lý theo Điều 18 của GDPR và quyền xóa ("quyền được lãng quên") theo Điều 17 của GDPR.

Hơn nữa, Khách Hàng có quyền nhận dữ liệu cá nhân ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy, được sử dụng phổ biến (quyền di chuyển dữ liệu) theo Điều 20 của GDPR, miễn là quá trình xử lý được tự động hóa và dựa trên sự đồng ý theo Điều 6 (1a) hoặc Điều 9 (2a) hoặc dựa vào hợp đồng theo Điều 6 (1b) của GDPR.

b) Rút lại sự đồng ý theo Điều 7 (3) của GDPR

Nếu quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý, Khách Hàng có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào mà Khách Hàng đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Xin lưu ý việc rút lại sự đồng ý chỉ có hiệu lực trong tương lai. Điều này không ảnh hưởng đến việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi sự đồng ý bị rút lại.

c) Quyền khiếu nại

Khách Hàng có tùy chọn gửi khiếu nại cho chúng tôi hoặc gửi đến cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu (Điều 77 của GDPR). Khách Hàng có thể tìm thấy thông tin về công ty chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Khách Hàng, cán bộ bảo vệ dữ liệu, nếu có, và cơ quan quản lý liên quan tại trang web này.

d) Quyền từ chối theo Điều 21 của GDPR

Ngoài các quyền nêu trên, Khách Hàng có quyền từ chối như sau:

(1) Quyền từ chối theo từng trường hợp cụ thể: Khách Hàng có quyền từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 (1e) của GDPR (xử lý dữ liệu vì lợi ích chung) và Điều 6 (1f) của GDPR bất cứ lúc nào, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của Khách Hàng (xử lý dữ liệu trên cơ sở cân đối lợi ích); điều này bao gồm thông tin bất kỳ trên cơ sở điều khoản này, theo định nghĩa tại Điều 4 (4) của GDPR.

Chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng nếu Khách Hàng từ chối, trừ khi chúng tôi có thể đưa ra lý do hợp pháp thuyết phục việc xử lý dữ liệu quan trọng hơn lợi ích, quyền và tự do của Khách Hàng hoặc trừ khi việc xử lý được sử dụng cho mục đích khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

(2) Quyền từ chối việc xử lý dữ liệu cho mục đích quảng cáo: Trong từng trường hợp riêng biệt, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng vì mục đích tiếp thị trực tiếp. Khách Hàng có quyền từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị đó bất cứ lúc nào; quyền từ chối bao gồm việc thu thập thông tin trong một chừng mực có liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp này. Nếu Khách Hàng từ chối việc xử lý dữ liệu nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng vì mục đích này.

5. Thông tin chung (tiết lộ dữ liệu cho bên thứ ba)

(1) Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ không được bán, tiết lộ hoặc phổ biến cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý rõ ràng của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

(2) Trong Tập Đoàn Endress+Hauser chịu trách nhiệm, những người cần dữ liệu của Khách Hàng để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và nghĩa vụ theo luật định hoặc bảo vệ lợi ích hợp pháp, được cấp quyền truy cập vào dữ liệu đó. Hơn nữa, các công ty chi nhánh của Tập Đoàn Endress+Hauser, các nhà cung cấp dịch vụ và các đại lý được ủy quyền được chúng tôi sử dụng và các cơ quan công quyền hoặc bên thứ ba có thể nhận được dữ liệu cho mục đích này.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý được ủy quyền, v.v. được chúng tôi ủy quyền theo hợp đồng có nghĩa vụ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu liên quan..

(3) Là một phần của việc lưu trữ web, dữ liệu của Khách Hàng sẽ được nhà cung cấp Amazon Web Services, Inc. làm việc cho chúng tôi xử lý trên cơ sở hợp đồng xử lý.

(4) Dịch vụ và hệ thống CNTT của các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Eloqua và Inxmail, mà chúng tôi ký hợp đồng thầu phụ thực hiện xử lý, tham gia vào việc gửi thông tin quảng cáo qua e-mail. Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin bên dưới.

(5) Để cung cấp cho Khách Hàng thông tin đích và tư vấn về sản phẩm, chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ làm việc đại diện cho chúng tôi, có thể sử dụng công cụ phân tích web, đặc biệt là công nghệ theo dõi.. Những công cụ này giúp điều chỉnh thông tin và quảng cáo theo yêu cầu Khách Hàng. Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin bên dưới.

6. Bảo mật

(1) Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức (theo Điều 24 và Điều 32 của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu) để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng không bị mất, không bị phá hủy, không bị thao túng và truy cập trái phép. Tất cả nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba liên quan đến xử lý dữ liệu có nghĩa vụ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu liên quan và xử lý dữ liệu cá nhân một cách bí mật.

(2) Trang web này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS vì lý do bảo mật và để bảo vệ nội dung bí mật trong quá trình truyền tải, như đơn đặt hàng hoặc yêu cầu Khách Hàng gửi cho chúng tôi với tư cách là nhà điều hành web. Khách Hàng có thể biết kết nối được mã hóa từ thanh địa chỉ của trình duyệt, thanh địa chỉ này thay đổi từ "http://" thành "https://" và từ biểu tượng ổ khóa trên thanh trình duyệt của Khách Hàng. Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, thì bên thứ ba không thể đọc được dữ liệu Khách Hàng gửi cho chúng tôi.

7. Thay đổi điều khoản bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có quyền thực hiện thay đổi biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu của mình trong phạm vi cần thiết do nâng cấp công nghệ hoặc luật thay đổi. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi cho phù hợp. Do đó, vui lòng xem xét phiên bản Chính sách Bảo mật mới nhất của chúng tôi.

B. Truy cập trang web của chúng tôi

Chúng tôi muốn cung cấp cho Khách Hàng những thông tin sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý khi Khách Hàng truy cập trang web của chúng tôi, mục đích đằng sau việc xử lý và cơ sở pháp lý đối với việc xử lý dữ liệu đó.

1. Mục đích xử lý

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng vì những mục đích sau:

 • Cung cấp trang web và dịch vụ trực tuyến, chức năng và nội dung của trang web.

 • Tạo và quản lý tài khoản khách hàng cá nhân của Khách Hàng.

 • Xác định Khách Hàng là đối tác hợp đồng.

 • Xử lý việc mua hàng trực tuyến của Khách Hàng. Các hoạt động này bao gồm đơn đặt hàng và trả lại hàng mua qua trang web của chúng tôi, xử lý thanh toán, thông báo về tình trạng giao hàng và mọi sự cố giao hàng. Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cũng có thể được xử lý để giải quyết khiếu nại hoặc nếu Khách Hàng có quyền bảo hành.

 • Trả lời các yêu cầu liên hệ và giao tiếp với người dùng.

 • Khẳng định, thực thi, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại và tranh chấp pháp lý, đồng thời để phát hiện, giải quyết và ngăn ngừa tội phạm.

 • Biện pháp bảo mật.

 • Đo lường mức độ bao phủ.

 • Đối với mục đích tiếp thị trực tiếp, ví dụ: dưới hình thức quảng cáo thông qua e-mail hoặc bài đăng quảng cáo.

2. Cung cấp trang web và tập tin nhật ký

(1) Nếu Khách Hàng sử dụng trang web hoàn toàn vì mục đích thông tin, nghĩa là nếu Khách Hàng không đăng ký hoặc gửi thông tin cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân được trình duyệt của Khách Hàng truyền phát tự động đến máy chủ của chúng tôi. Nếu Khách Hàng muốn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu sau đây mà chúng tôi cần vì lý do kỹ thuật để hiển thị trang web cho Khách Hàng và bảo đảm tính ổn định và bảo mật (cơ sở pháp lý tại Liên minh Châu Âu là Điều 6 (1f) của GDPR):

 • Địa chỉ IP

 • Ngày và thời gian yêu cầu

 • Sự khác biệt giữa múi giờ và Giờ chuẩn Greenwich (GMT)

 • Nội dung của yêu cầu (trang cụ thể)

 • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP

 • Khối lượng dữ liệu được truyền phát trong mỗi trường hợp

 • Trang web từ đó nhận được yêu cầu

 • Trình duyệt, ngôn ngữ và phiên bản của phần mềm trình duyệt

 • Hệ điều hành và giao diện

(2) Địa chỉ IP của người dùng bị xóa hoặc ẩn danh khi ngừng sử dụng. Trong quá trình ẩn danh hóa, địa chỉ IP được thay đổi sao cho thông tin chi tiết liên quan đến hoàn cảnh cá nhân hoặc quan trọng không còn có thể gắn kết với một cá nhân cụ thể hoặc có thể nhận dạng, hoặc nếu gắn kết được thì đòi hỏi quá nhiều công sức.

3. Cookie

Ngoài dữ liệu tập tin nhật ký được đề cập ở trên, cookie được lưu trữ trên máy tính của Khách Hàng khi Khách Hàng sử dụng trang web của chúng tôi. Khách Hàng có thể tìm thấy tổng quan chi tiết về cookie được sử dụng và thời gian lưu trữ của chúng tại đây.

4. Chức năng thương mại điện tử

4.1 Sử dụng chức năng thương mại điện tử

Khi hàng hóa được đặt hàng từ trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết về Khách Hàng để hoàn tất đơn đặt hàng. Dữ liệu bắt buộc cần thiết để thực hiện hợp đồng (tên và địa chỉ) được đánh dấu riêng; thông tin khác là tùy chọn. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

4.2 Tài khoản Khách Hàng

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân sau đây trong quá trình đăng ký tài khoản Khách Hàng, dữ liệu này được yêu cầu để mua hàng trên trang web của chúng tôi (Tạo tài khoản trong "Tài khoản của tôi"): Địa chỉ email và mật khẩu do Khách Hàng tạo.

Tài khoản khách hàng của Khách Hàng có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Có thể gửi các yêu cầu này, ví dụ, bằng e-mail hoặc bằng cách gửi thông báo đến đầu mối liên hệ được đề cập ở trên. Cơ sở pháp lý để tiết lộ dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

4.3 Quy trình đặt hàng và thanh toán điện tử

(1) Một khi Khách Hàng đã quyết định mua hàng với tư cách khách hàng hay khách mời, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu sau để thực hiện đơn đặt hàng: Họ và tên, tên công ty, dữ liệu liên lạc, địa chỉ và địa chỉ giao hàng nếu áp dụng. Thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng sau khi nhận được hóa đơn của chúng tôi.

Có thể yêu cầu thanh toán tạm ứng trong những trường hợp ngoại lệ. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu đơn đặt hàng và dữ liệu thanh toán của Khách Hàng là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(2) Dữ liệu về địa chỉ, thanh toán và đơn đặt hàng của Khách Hàng được lưu trữ sau khi hoàn tất hợp đồng trong khoảng thời gian lưu giữ mười năm theo yêu cầu của luật thuế và thương mại, sau đó sẽ bị xóa, trừ khi Khách Hàng đồng ý cho thời gian lưu trữ dài hơn hoặc cần xử lý thêm dữ liệu để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ và lưu giữ theo luật định là việc thực hiện các nghĩa vụ theo luật định (Điều 6 (1c) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

4.4 Tiết lộ dữ liệu trong quá trình đặt hàng

Chúng tôi xử lý dữ liệu Khách Hàng cung cấp để hoàn tất đơn đặt hàng của Khách Hàng. Để hoàn tất hợp đồng, chúng tôi chuyển dữ liệu của Khách Hàng cho công ty vận tải được ủy thác giao hàng, nếu điều này là cần thiết để giao hàng hóa đã đặt. Cơ sở pháp lý để tiết lộ dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chỉ được phép xử lý hoặc sử dụng dữ liệu của Khách Hàng để thực hiện mục đích mà dữ liệu được gửi cho họ. Đến một chừng mực mà dữ liệu không được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, chúng tôi thực hiện áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu.

5. Sử dụng chức năng hỗ trợ kỹ thuật

Trang web cung cấp cho Khách Hàng tùy chọn sử dụng chức năng của danh mục dịch vụ của chúng tôi, cụ thể là hỗ trợ kỹ thuật. Khi Khách Hàng sử dụng cổng thông tin dịch vụ, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện dịch vụ theo hợp đồng đã thỏa thuận.

5.1 Đăng ký/Nhận dạng với tư cách là bên tham gia hợp đồng

Dữ liệu cá nhân sau đây được chúng tôi xử lý như một phần của quy trình đăng ký bắt buộc để sử dụng cổng thông tin dịch vụ: họ và tên, quốc gia, tên công ty, thành phố, chức năng, số điện thoại, địa chỉ e-mail.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

5.2 Tài khoản người dùng

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân sau để tạo và quản lý tài khoản người dùng của Khách Hàng: họ và tên, tên người dùng = địa chỉ e-mail, mật khẩu do Khách Hàng chọn và tên công ty.

Tài khoản người dùng của Khách Hàng có thể bị xóa vào bất cứ lúc nào. Có thể gửi yêu cầu này qua e-mail hoặc bằng cách gửi thông báo đến đầu mối liên hệ được đề cập ở trên. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

5.3 Yêu cầu hỗ trợ trực tuyến

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân sau để giải quyết yêu cầu hỗ trợ trực tuyến của Khách Hàng: họ và tên, tên công ty, chức năng, số điện thoại và địa chỉ e-mail.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

5.4 Sử dụng cơ sở dữ liệu kiến thức của chúng tôi

Có thể sử dụng yêu cầu tìm kiếm được người dùng nhập cho yêu cầu hỗ trợ nhằm đưa ra kết luận về các bài viết chuyên ngành mà người dùng tìm kiếm và đã tìm thấy. Mục đích của hoạt động này là hỗ trợ người dùng tốt hơn và giải quyết yêu cầu hỗ trợ nhanh hơn. Ngoài ra, yêu cầu tìm kiếm được đánh giá ẩn danh để liên tục cải thiện chất lượng cơ sở dữ liệu kiến thức của chúng tôi và tạo các bài viết chuyên ngành mới.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

6. Hình thức hợp đồng

(1) Khách Hàng có thể tùy chọn cung cấp dữ liệu cá nhân của mình để liên hệ với chúng tôi hoặc để lại phản hồi cho chúng tôi tại các điểm khác nhau trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã đánh dấu các dữ liệu bắt buộc có liên quan này. Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ mà Khách Hàng yêu cầu nếu thiếu những dữ liệu này. Chúng tôi lưu trữ các thông tin chi tiết này cùng với địa chỉ IP của Khách Hàng và thời gian gửi (ngày và giờ) vào thời điểm Khách Hàng nhập thông tin.

(2) Trong quá trình gửi, thực hiện tham chiếu đến Chính sách quyền riêng tư này liên quan đến việc xử lý dữ liệu. Ngoài ra, Khách Hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ e-mail được cung cấp. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của người dùng được truyền phát bằng e-mail được lưu trữ. Dữ liệu chỉ được sử dụng để xử lý yêu cầu.

(3) Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu được gửi qua biểu mẫu liên hệ hoặc e-mail là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu) hoặc việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 6 (1b) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu) nếu mục đích liên hệ là để ký kết hợp đồng.

(4) Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân từ màn hình nhập để thực hiện liên hệ. Liên hệ qua e-mail cũng cấu thành lợi ích hợp pháp cần thiết trong việc xử lý dữ liệu. Dữ liệu cá nhân khác được xử lý trong quá trình gửi được sử dụng để ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ và bảo vệ bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

(5) Dữ liệu này sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích mà dữ liệu được thu thập. Đối với dữ liệu cá nhân được lấy từ màn hình nhập của biểu mẫu liên hệ và dữ liệu được gửi qua e-mail, đây là trường hợp khi cuộc trò chuyện liên quan với người dùng kết thúc. Cuộc trò chuyện kết thúc khi hoàn cảnh cho thấy rằng sự cố được đề cập đã được giải quyết dứt điểm.

7. Thông tin được quảng cáo qua e-mail

7.1 Đăng ký nhận e-mail

(1) Khách Hàng có tùy chọn đăng ký thông tin được quảng cáo qua e-mail để chúng tôi có thể gửi cho Khách Hàng tin tức cập nhật thường xuyên, ví dụ, về các sản phẩm của chúng tôi.

(2) Thông tin được quảng cáo qua e-mail chỉ được gửi cho Khách Hàng trên cơ sở Khách Hàng chủ động đồng ý (chủ động tham gia) và nếu được yêu cầu, sau khi xác nhận thêm về địa chỉ e-mail của Khách Hàng (chủ động tham gia kép). Nếu Khách Hàng không xác nhận đăng ký trong vòng 14 ngày, điều này sẽ được xem là chưa hoàn tất và Khách Hàng sẽ không nhận được thông tin được quảng cáo qua e-mail từ chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ các địa chỉ IP mà Khách Hàng sử dụng để đăng ký và xác nhận tương ứng cũng như thời gian đăng ký và xác nhận.

Mục đích của việc lưu trữ này là cung cấp bằng chứng về việc đăng ký của Khách Hàng và, nếu cần, để nhấn mạnh mọi hành vi sử dụng sai dữ liệu cá nhân có thể xảy ra. Sau khi Khách Hàng xác nhận, chúng tôi lưu trữ địa chỉ e-mail của Khách Hàng cho mục đích gửi thông tin được quảng cáo qua e-mail.

(3) Cơ sở pháp lý cho các quy trình xử lý nói trên liên quan đến thông tin được quảng cáo qua e-mail là sự đồng ý của Khách Hàng (Điều 6 (1a) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(4) Nếu không còn muốn nhận thông tin được quảng cáo qua e-mail từ chúng tôi, Khách Hàng có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào, ví dụ: bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong mỗi e-mail.

7.2 Thông tin được quảng cáo qua e-mail sau khi mua sản phẩm

(1) Nếu Khách Hàng đã mua sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ từ trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi cho Khách Hàng thông tin quảng cáo qua e-mail đến địa chỉ e-mail Khách Hàng đã cung cấp khi mua hàng, có khả năng ngay cả khi Khách Hàng chưa đăng ký trước để nhận e-mail. Điều này liên quan đến việc thông tin quảng cáo qua e-mail quảng bá các sản phẩm tương tự những sản phẩm Khách Hàng đã mua trên trang web của chúng tôi.

(2) Địa chỉ e-mail này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi dành cho mục đích đó. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP Khách Hàng đã sử dụng khi mua hàng và thời điểm mua hàng để làm bằng chứng cho thấy thông tin quảng cáo qua e-mail đã được gửi một cách hợp lệ.

(3) Cơ sở pháp lý cho các quy trình xử lý nói trên là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu). Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu là quảng cáo trực tiếp các sản phẩm của chúng tôi đến khách hàng và sự quan tâm của Khách Hàng đối với các dịch vụ và sáng kiến mới.

(4) Nếu không còn muốn nhận thông tin được quảng cáo qua e-mail từ chúng tôi, Khách Hàng có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào, ví dụ: bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong mỗi e-mail.

7.3 Các nhà cung cấp dịch vụ thông tin quảng cáo qua e-mail:

7.3.1 Eloqua: (1) Chúng tôi sử dụng Eloqua để tối ưu hóa thông tin giao tiếp với khách hàng. Máy chủ của Eloqua được đặt tại Liên minh Châu Âu. Liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ và quản trị, có thể cá nhân nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Liên minh Châu Âu cũng sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp sẽ luôn luôn được bảo đảm trong những trường hợp này.

(2) Có thể tìm thêm thông tin về vấn đề bảo vệ dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Eloqua tại đây: Chính sách Quyền riêng tư của Oracle.

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail là phần mềm tiếp thị thông qua e-mail của Đức. Địa chỉ e-mail của người nhận e-mail của chúng tôi và dữ liệu khác được định rõ trong Chính sách quyền riêng tư này được lưu trữ trên máy chủ của Inxmail ở Liên minh Châu Âu. Inxmail sử dụng thông tin này để gửi và phân tích e-mail thay mặt chúng tôi.

Hơn nữa, Inxmail có thể sử dụng dữ liệu này để tối ưu hóa hoặc nâng cao các dịch vụ của mình, ví dụ: để tối ưu hóa kỹ thuật quy trình gửi và hiển thị email hoặc cho mục đích thương mại để xác định quốc gia xuất xứ của người nhận. Tuy nhiên, Inxmail không sử dụng dữ liệu người nhận e-mail của chúng tôi để gửi thông tin của mình cho người nhận hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.

(2) Khách Hàng có thể xemđiều khoản bảo mật của Inxmail.

7.4 Phân tích thông tin quảng cáo qua e-mail

(1) Xin lưu ý rằng chúng tôi phân tích hành vi người dùng của người nhận thông tin quảng cáo qua e-mail của chúng tôi. Với mục đích của phân tích này, các e-mail được gửi chứa các điểm ảnh trang web hoặc pixel theo dõi, bao gồm các tập tin hình ảnh pixel đơn. Phân tích liên quan đến việc liên kết dữ liệu đã thu thập hoặc các phần tử của chúng và các điểm ảnh trang web với địa chỉ e-mail của Khách Hàng và ID cá nhân.

Các liên kết có trong thông tin quảng cáo qua e-mail cũng chứa ID này. Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được theo phương thức này để tạo hồ sơ người dùng để chúng tôi có thể tùy chỉnh thông tin quảng cáo qua e-mail nhằm phản ánh sở thích của Khách Hàng tốt hơn. Chúng tôi ghi lại thời gian Khách Hàng đọc email, liên kết nào trong e-mail Khách Hàng nhấp vào, sau đó đưa ra kết luận về sở thích cá nhân của Khách Hàng. Hơn nữa, chúng tôi có thể liên kết dữ liệu này với các hoạt động của Khách Hàng trên trang web của chúng tôi.

(2) Cơ sở pháp lý cho phân tích nói trên là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu). Điều này cũng áp dụng trong trường hợp thông tin quảng cáo qua e-mail, được gửi sau khi mua hàng, mà không cần đăng ký riêng. Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu trong đó có liên quan đến việc theo dõi là chúng tôi cần phải tùy chỉnh thông tin được quảng cáo qua e-mail để phản ánh tốt hơn mối quan tâm của Khách Hàng.

(3) Khách Hàng có thể từ chối việc theo dõi được mô tả ở trên bất cứ lúc nào bằng cách hủy đăng ký nhận thông tin được quảng cáo qua e-mail.

8. Dịch vụ phân tích trang web và quảng cáo

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Trang web này sử dụng Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics), công cụ thống kê web của Mapp thông qua Webtrekk GmbH, có trụ sở tại Đức, để thu thập dữ liệu thống kê về việc sử dụng dịch vụ web này và tối ưu hóa dịch vụ tương ứng. Việc Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) ghi lại quá trình sử dụng nói trên được ẩn danh hoặc giả danh. Địa chỉ IP được mã hóa cho mục đích này ngay sau khi được xử lý và trước khi được lưu trữ.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(2) Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) trong điều khoản bảo mật của Mapp thông qua Webtrekk GmbH.

8.2 Theo dõi chuyển đổi trong AdWords và Google

(1) Trang web này sử dụng Google AdWords, phần mềm quảng cáo trực tuyến của Google Inc., có trụ sở tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sử dụng công cụ theo dõi chuyển đổi như một phần của Google AdWords. Mỗi khách hàng của Google AdWords được cung cấp một cookie khác nhau. Không thể theo dõi cookie trên các trang web của khách hàng AdWords. Thông tin được thu thập bằng phương tiện cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords.

Khách Hàng tìm hiểu tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển hướng đến trang có thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không nhận được bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(3) Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về Google AdWords và theo dõi chuyển đổi của Google trong điều khoản bảo mật của Google.

8.3 Google Tag Manager

(1) Trang web này sử dụng Google Tag Manager như một phần của Google AdWords và theo dõi chuyển đổi của Google. Thẻ là các phần tử mã nhỏ trên trang web của chúng tôi, được sử dụng, cùng với những thành phần khác, để đo lưu lượng truy cập và hành vi của khách truy cập, ghi lại hiệu quả của quảng cáo trực tuyến và các kênh xã hội, sử dụng tiếp thị lại và tập trung vào các nhóm mục tiêu, đồng thời thử nghiệm và tối ưu hóa trang web.

Công cụ này kích hoạt việc kích hoạt các thẻ khác cũng có thể ghi dữ liệu. Google Tag Manager không truy cập dữ liệu này. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(2) Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về Google Tag Manger trong điều khoản bảo mật của Google: Điều khoản dịch vụ của Google Tag Manager

8.4 Tiếp thị lại động của Google

(1) Ngoài chuyển đổi AdWords, chúng tôi sử dụng ứng dụng tiếp thị lại của Google. Điều này giúp chúng tôi đặt các quảng cáo liên quan đến sự quan tâm khi Khách Hàng tiếp tục sử dụng Internet dựa trên các trang và ưu đãi trên Internet mà Khách Hàng đã truy cập hoặc sử dụng trên trang web của chúng tôi. Google sử dụng cookie để nhận dạng trình duyệt của Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập các trang web khác và phản hồi bằng cách hiển thị các quảng cáo có liên quan đến sự quan tâm của Khách Hàng.

(2) Theo tuyên bố riêng của Google, dữ liệu được thu thập trong quá trình tiếp thị lại không được hợp nhất với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Khách Hàng mà Google có thể lưu trữ. Cụ thể, Google nói rằng mã hóa được sử dụng trong tiếp thị lại. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(3) Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về tiếp thị lại động của Google trong điều khoản bảo mật của Google.

8.5 Tealium

(1) Chúng tôi sử dụng Tealium AudienceStream, dịch vụ được cung cấp bởi Tealium Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ, để thu thập và lưu trữ dữ liệu sử dụng trên trang web của chúng tôi, từ đó có thể tạo hồ sơ sử dụng bằng biệt hiệu. Điều này giúp chúng tôi điều chỉnh trang web theo nhu cầu của Khách Hàng và do đó cấu hình việc sử dụng trang web của Khách Hàng để đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng một cách tự động và theo thời gian thực. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

2) Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về Tealium AudienceStream trong điều khoản bảo mật của Tealium.

8.6 Eloqua

(1) Eloqua là công cụ phân tích trang web của Eloqua Corp., có trụ sở tại Canada. Eloqua sử dụng cookie và các công nghệ điểm ảnh trang web và ghi lại một số dữ liệu sử dụng nhất định do Khách Hàng tạo ra.

Chúng tôi chỉ sử dụng thêm dữ liệu thu thập được nếu Khách Hàng chủ động nhập dữ liệu cá nhân và tuyên bố đồng ý phù hợp. Trong trường hợp này, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là sự đồng ý của Khách Hàng (Điều 6 (1a) GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(2) Nếu Khách Hàng không cung cấp dữ liệu cá nhân trên hoặc qua trang web của chúng tôi (ví dụ: khi đồng ý đối với thông tin được quảng cáo qua e-mail hoặc bằng cách hoàn thành biểu mẫu đã tải xuống), chúng tôi chỉ sử dụng Eloqua cho các mục đích giống như mục đích chúng tôi sử dụng Webtrekk. Trong trường hợp này, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (Điều 6 (1f) của GDPR dành cho Liên minh Châu Âu).

(3) Để biết thêm thông tin về Eloqua, xem: www.eloqua.com

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn