Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Chính sách về quyền riêng tư

Trạng thái: 16/5/2022

Cảm ơn Quý Khách Hàng đã ghé thăm trang web và quan tâm đến công ty và sản phẩm của chúng tôi. Theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, chúng tôi muốn thông báo cho Khách Hàng dưới đây về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập khi Khách Hàng truy cập trang web của chúng tôi và, nếu có, khi Khách Hàng nhận được email quảng cáo, mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu này và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi dành cho Khách Hàng. Chúng tôi có quyền phát hành các điều khoản khác biệt tại địa phương ngoài chính sách bảo mật này; các điều khoản khác biệt này sẽ được ưu tiên trong trường hợp có xung đột.

A. Tổng quan

1. Người chịu trách nhiệm, cán bộ bảo vệ dữ liệu

Khách Hàng có thể tìm thông tin liên quan đến công ty chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Khách Hàng và, nếu có, cán bộ bảo vệ dữ liệu cũng như cơ quan giám sát có thẩm quyền ở cuối trang web này hoặc ở đầu trang web này trong tab "Data protection notice (Thông báo bảo vệ dữ liệu)", trừ khi được quy định khác trong chính sách về quyền riêng tư này

2. Loại dữ liệu được xử lý

Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thông qua các trang web của chúng tôi khi chưa có sự đồng ý của Khách Hàng. Chỉ có Khách Hàng quyết định là liệu có muốn tiết lộ dữ liệu này cho chúng tôi hay không, ví dụ: trong bối cảnh đăng ký hoặc tải xuống. Chúng tôi cần dữ liệu cá nhân của Khách Hàng để xử lý yêu cầu hoặc cung cấp cho Khách Hàng quyền truy cập thông tin hoặc đề xuất đặc biệt. Những dữ liệu này, bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Dữ liệu hàng tồn kho/dữ liệu CRM (ví dụ: tên, địa chỉ, lịch sử khách hàng, thống kê khách hàng)

 • Chi tiết liên hệ (ví dụ: email, số điện thoại)

 • Dữ liệu tài khoản (đăng nhập, mật khẩu # hash)

 • Dữ liệu hợp đồng (ví dụ: đề xuất, đơn đặt hàng, chủ đề của hợp đồng, danh mục khách hàng)

 • Dữ liệu thanh toán (ví dụ: chi tiết ngân hàng, lịch sử thanh toán)

 • Dữ liệu nội dung (ví dụ: nhập văn bản, ảnh, video)

 • Dữ liệu sử dụng (ví dụ: các trang web đã truy cập, sự quan tâm đối với nội dung, thời gian truy cập)

 • Dữ liệu meta/truyền thông (ví dụ: thông tin thiết bị, địa chỉ IP)

Khách Hàng sẽ thấy dữ liệu nào chúng tôi xử lý trong các trường hợp riêng lẻ, cho mục đích gì và dựa trên cơ sở pháp lý nào trong quá trình của chính sách về quyền riêng tư này.  

3. Phân loại người bị ảnh hưởng

Trang web của chúng tôi hướng đến cùng một khách truy cập và người dùng cũng như các đề xuất trực tuyến, bao gồm các chức năng thương mại điện tử cho khách hàng, nếu có. Theo đó, chúng tôi xử lý dữ liệu từ các nhóm người sau:

 • Khách truy cập và người dùng trang web và các dịch vụ trực tuyến của trang web

 • Khách Hàng, các bên quan tâm và đối tác kinh doanh

 • Người đăng ký bản tin

 • Các đối tác truyền thông khác

4. Quyền lợi của Khách Hàng

Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng nằm trong GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), Khách Hàng có các quyền sau đây, nếu không, các quy định pháp luật áp dụng cho việc xử lý sẽ được áp dụng. Nếu dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được xử lý, Khách Hàng là chủ thể dữ liệu theo nghĩa của GDPR và Khách Hàng có các quyền sau đây đối với chúng tôi với tư cách là người kiểm soát dữ liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu Khách Hàng muốn khẳng định quyền của mình hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết:

a) Các quyền theo Điều 15 của GDPR

Khách Hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu có quyền nhận được xác nhận từ người kiểm soát về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến Khách Hàng có đang được xử lý hay không; nếu đúng như vậy, Khách Hàng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đó và thông tin được quy định trong Điều 15 của GDPR. Theo một số điều kiện pháp lý, Khách Hàng có quyền sửa lại theo Điều 16 của GDPR, quyền hạn chế xử lý theo Điều 18 GDPR và quyền xóa bỏ ("quyền được quên") theo Điều 17 của GDPR.

Ngoài ra, Khách Hàng có quyền nhận dữ liệu Khách Hàng đã cung cấp ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và máy đọc được (quyền có thể di chuyển dữ liệu) theo Điều 20 của GDPR, trong một quá trình xử lý được thực hiện với sự trợ giúp của các quy trình tự động và dựa trên sự đồng ý theo Điều 6 (1a) hoặc Điều 9 (2a) hoặc trong hợp đồng theo Điều 6 (1b) của GDPR.

b) Rút lại sự đồng ý theo Điều 7 (3) GDPR

Nếu quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý, Khách Hàng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân vào bất cứ lúc nào. Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý chỉ có hiệu lực trong tương lai. Quá trình xử lý diễn ra trước khi rút lại sự đồng ý không bị ảnh hưởng.

c) Quyền phản kháng

Khách Hàng có thể chọn liên hệ với chúng tôi hoặc cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu khi có khiếu nại (Điều 77 của GDPR). Có thể tìm thấy thông tin về công ty chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Khách Hàng và, nếu có, cán bộ bảo vệ dữ liệu cũng như cơ quan giám sát có thẩm quyền trên trang web này.

d) Quyền phản đối theo Điều 21 của GDPR

Ngoài các quyền trên, Khách Hàng có quyền phản đối như sau:

(1) Quyền phản đối trong từng trường hợp cụ thể: Khách Hàng có quyền phản đối vào bất cứ lúc nào, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của Khách Hàng, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Khách Hàng được thực hiện trên cơ sở Điều 6 (1e) của GDPR (xử lý dữ liệu vì lợi ích công cộng) và Điều 6 (1f) của GDPR (xử lý dữ liệu trên cơ sở cân đối lợi ích); điều này cũng áp dụng đối với hoạt động thu thập thông tin chi tiết quan trọng dựa trên điều khoản này theo nghĩa của Điều 4 số 4 của GDPR.

Nếu Khách Hàng phản đối, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được các căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý vượt trên lợi ích, quyền và tự do của Khách Hàng hoặc việc xử lý nhằm khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý.

(2) Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cho mục đích quảng cáo: Trong các trường hợp riêng lẻ, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Khách Hàng có quyền từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị đó bất cứ lúc nào; quyền từ chối bao gồm việc thu thập thông tin trong một chừng mực có liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp này. Nếu Khách Hàng phản đối việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích này nữa.

5. Thông tin chung về chuyển dữ liệu cho bên thứ ba

(1) Ngoài các trường hợp được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư này và trừ khi được quy định khác trong các chính sách về quyền riêng tư bổ sung, dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ không được chuyển cho bên thứ ba hoặc phổ biến theo cách khác khi chưa được Khách Hàng đồng ý rõ ràng.

(2) Trong phạm vi trách nhiệm của công ty Endress+Hauser, quyền truy cập vào dữ liệu của Khách Hàng được cấp cho những văn phòng cần dữ liệu đó để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp. Hơn nữa, các công ty liên kết của Tập Đoàn Endress+Hauser cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý gián tiếp do chúng tôi và các cơ quan chức năng hoặc bên thứ ba thuê có thể nhận dữ liệu cho những mục đích này.

Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý gián tiếp, v.v.. do chúng tôi ủy quyền sẽ có nghĩa vụ tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành theo hợp đồng.

(3) Trong quy trình lưu trữ trang web của chúng tôi, dữ liệu của Khách Hàng do chúng tôi xử lý sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp Amazon Web Services, Inc. đại diện cho chúng tôi trên cơ sở thỏa thuận xử lý.

(4) Việc xử lý công văn email quảng cáo được thực hiện bằng cách sử dụng các dịch vụ và hệ thống CNTT của nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Oracle (Eloqua) mà chúng tôi đã ủy quyền bên trong phạm vi thỏa thuận xử lý. Có thể tìm thêm thông tin về việc này bên dưới.

(5) Để có thể cung cấp cho Khách Hàng thông tin mục tiêu và tư vấn về sản phẩm, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có thể thay mặt chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích web, cụ thể là công nghệ theo dõi. Những công cụ phân tích này cho phép giao tiếp dựa trên nhu cầu và quảng cáo. Có thể tìm thêm thông tin bên dưới.

6. Chuyển dữ liệu sang các nước thứ ba

(1) Dữ liệu chỉ được chuyển ra nước ngoài trong phạm vi của các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Đặc biệt, trong phạm vi cần thiết để thực hiện các đơn đặt hàng của Khách Hàng, theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: nghĩa vụ báo cáo theo luật thuế), trong trường hợp Khách Hàng đã đồng ý cho phép chúng tôi hoặc trong phạm vi của thỏa thuận xử lý.

Hơn nữa, chúng tôi chuyển dữ liệu đến các công ty liên kết để bảo vệ lợi ích hợp pháp. Trong trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân sang các nước thứ ba, chúng tôi bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp.

(2) Trong phạm vi của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR), những mục sau sẽ được áp dụng bổ sung: Việc chuyển dữ liệu đến các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc EEA (được gọi là các nước thứ ba) chỉ diễn ra trong khuôn khổ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Trong trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân sang các nước thứ ba, chúng tôi bảo đảm mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp, ví dụ: thông qua sự bảo đảm đặc biệt, chẳng hạn như quyết định phù hợp của ủy ban Liên minh Châu Âu rằng các mức độ bảo vệ dữ liệu về cơ bản tương đương với Liên minh Châu Âu (ví dụ: đối với Thụy Sĩ) hoặc tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng đặc biệt đã được công nhận (được gọi là "các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu").

7. Bảo mật

(1) Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật tổ chức và kỹ thuật (đối với Liên minh Châu Âu theo Điều 24, 32 của GDPR) để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng không bị mất mát, bị hủy hoại, thao túng và truy cập trái phép. Tất cả nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu có nghĩa vụ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và xử lý dữ liệu cá nhân bảo mật.

(2) Vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc chuyển nội dung bảo mật, chẳng hạn như đơn đặt hàng hoặc thắc mắc mà Khách Hàng gửi cho chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang, trang này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS. Khách Hàng có thể nhận ra kết nối được mã hóa bằng thực tế là dòng địa chỉ của trình duyệt thay đổi từ "http://" thành "https://" và bằng biểu tượng ổ khóa trong dòng trình duyệt. Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, thì bên thứ ba sẽ không thể đọc được dữ liệu Khách Hàng chuyển cho chúng tôi.

8. Liên kết đến các trang web khác

Các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của các nhà cung cấp khác; những trang web này không tuân theo chính sách bảo mật này. Chúng tôi kiểm tra kỹ nội dung của các trang web khác trước khi liên kết với các trang web đó. Khi thực hiện điều này, chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi chỉ liên kết đến các trang web tuân thủ các tiêu chuẩn cao về bảo vệ dữ liệu như Endress+Hauser.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác này. Chúng tôi sẽ xóa nội dung hoặc liên kết ngay lập tức nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ vi phạm nào do nội dung của bên thứ ba.

9. Các thay đổi đối với chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi các biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu của mình nếu cần thiết do sự phát triển kỹ thuật hoặc thay đổi pháp lý. Trong những trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh chính sách về quyền riêng tư cho phù hợp. Do đó, vui lòng lưu ý phiên bản hiện tại của chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

B. Truy cập trang web của chúng tôi

Sau đây, chúng tôi muốn thông báo cho Khách Hàng về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho mục đích nào và dựa trên cơ sở pháp lý nào khi Khách Hàng truy cập các trang web của chúng tôi.

1. Mục đích của việc xử lý

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng vì những mục đích sau:

 • Để cung cấp trang web và đề xuất trực tuyến, các chức năng và nội dung của trang web.

 • Để tạo và quản lý tài khoản khách hàng cá nhân của Khách Hàng.

 • Để xác định Khách Hàng là một bên ký kết.

 • Để xử lý việc mua hàng trực tuyến của Khách Hàng với chúng tôi. Điều này bao gồm các đơn đặt hàng của Khách Hàng và hàng đã mua trả lại được thực hiện thông qua trang web, quá trình xử lý thanh toán, thông báo về tình trạng giao hàng và bất kỳ vấn đề nào với việc giao hàng của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cũng có thể được xử lý để giải quyết các khiếu nại hoặc trong trường hợp có quyền bảo hành.

 • Trả lời các yêu cầu liên hệ và giao tiếp với người dùng.

 • Để xử lý các trường hợp dịch vụ.

 • Để khẳng định, thực thi, thực hiện hoặc bảo vệ và chống lại (các) khiếu nại pháp lý và (các) tranh chấp pháp lý cũng như để phát hiện, điều tra và ngăn ngừa tội phạm.

 • Biện pháp bảo mật.

 • Để đo lường phạm vi.

 • Để tiếp thị trực tiếp, ví dụ: dưới dạng email quảng cáo hoặc quảng cáo qua bưu điện.

2. My Endress+Hauser

2.1 Đăng ký My Endress+Hauser

Yêu cầu đăng ký trên trang web của chúng tôi để sử dụng My Endress+Hauser. Trong quá trình đăng ký, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân sau: Địa chỉ email cũng như mật khẩu do Khách Hàng tạo.

Có thể xóa tài khoản khách hàng vào bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện, ví dụ: bằng cách gửi tin nhắn đến tùy chọn liên hệ được mô tả ở trên hoặc qua email. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản b) GDPR của Liên minh Châu Âu).

Với tư cách là khách hàng đã đăng ký, Khách Hàng có thể truy cập hồ sơ của mình và xem các đơn đặt hàng cũng như sử dụng các dịch vụ và chức năng khác được mô tả bên dưới.

2.2 Sử dụng các chức năng thương mại điện tử

2.2.1 Đặt hàng

Khi đặt hàng qua trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết của Khách Hàng để xử lý đơn hàng. Dữ liệu bắt buộc cần thiết để xử lý hợp đồng (tên và địa chỉ) được đánh dấu riêng biệt, các dữ liệu khác là tự nguyện. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản b) GDPR của Liên minh Châu Âu).

2.2.2 Quy trình đặt hàng và thanh toán điện tử

(1) Sau khi Khách Hàng quyết định mua hàng với tư cách là khách hàng hoặc khách, chúng tôi thu thập các dữ liệu sau để thực hiện đơn hàng: họ và tên, tên công ty, dữ liệu liên lạc, địa chỉ, địa chỉ giao hàng nếu có.

Thanh toán được thực hiện bằng cách chuyển khoản ngân hàng sau khi nhận được hóa đơn của chúng tôi. Trong trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể yêu cầu thanh toán trước. Cơ sở pháp lý để xử lý đơn đặt hàng và dữ liệu thanh toán là việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản b) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(2) Dữ liệu địa chỉ, thanh toán và đơn đặt hàng của Khách Hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ lưu giữ theo luật thương mại và luật thuế là mười năm sau khi hoàn thành hợp đồng và sau đó sẽ bị xóa, trừ khi Khách Hàng đồng ý lưu trữ ngoài phạm vi này hoặc việc xử lý thêm dữ liệu là cần thiết để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ lưu trữ và lưu giữ hợp pháp là việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản c) GDPR của Liên minh Châu Âu).

2.2.3 Chuyển dữ liệu trong khuôn khổ đơn đặt hàng

Chúng tôi xử lý dữ liệu Khách Hàng cung cấp cho mục đích xử lý đơn đặt hàng của Khách Hàng. Để thực hiện hợp đồng, chúng tôi chuyển dữ liệu của Khách Hàng cho công ty vận tải được ủy nhiệm giao hàng, trong phạm vi cần thiết để giao hàng đã đặt. Cơ sở pháp lý cho việc chuyển dữ liệu cá nhân này là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (đối với Điều. 6, đoạn 1, khoản b) GDPR của Liên minh Châu Âu).

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể xử lý hoặc sử dụng dữ liệu của Khách Hàng cho mục đích được chuyển cho họ. Trong phạm vi dữ liệu được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu.

2.2  Cổng phần mềm

Cổng phần mềm điện tử (www.software-products.endress.com) được vận hành trên toàn thế giới bởi Endress+Hauser Infoserve GmbH+ Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Germany, là trung tâm xử lý dữ liệu trung tâm của Tập Đoàn Endress+Hauser cho tất cả các công ty chi nhánh và công ty liên kết của Tập Đoàn Endress+Hauser mà cấp phép và cung cấp phần mềm cho khách hàng qua cổng này.

Để sử dụng cổng phần mềm, Khách Hàng phải đăng ký và dữ liệu cá nhân thu thập được trong quá trình đăng ký sẽ được xử lý (xem ở trên).

Trong quá trình quản lý phần mềm, dữ liệu cần thiết cho mục đích này (liên quan đến máy tính, phần mềm và người đăng ký) cũng được thu thập, chuyển, lưu trữ, liên kết và xử lý trong toàn bộ vòng đời (ví dụ: đăng ký và kích hoạt).

Dữ liệu này được chuyển cho các chuyên gia để hỗ trợ vòng đời phần mềm trong Tập Đoàn Endress+Hauser, được xem và sử dụng để liên tục phát triển và cải tiến phần mềm và dịch vụ. Cơ sở pháp lý cho việc này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu).

Bằng cách sử dụng cổng phần mềm, Khách Hàng cũng xác nhận rằng Khách Hàng đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng phần mềm từ Endress+Hauser và rằng Khách Hàng sẽ quản lý độc lập phần mềm được sử dụng trong suốt vòng đời của phần mềm.

2.4 Dịch vụ

Khách Hàng có thể báo cáo các trường hợp dịch vụ liên quan đến sản phẩm Endress+Hauser và xem trạng thái xử lý các trường hợp dịch vụ hiện tại theo khu vực Dịch vụ của chúng tôi và thông qua biểu mẫu liên hệ. Dữ liệu đã nhập từ báo cáo, cũng như thông tin liên lạc tiếp theo diễn ra trong quá trình xử lý trường hợp sẽ được lưu. Các trường bắt buộc được đánh dấu. Phạm vi của dữ liệu được lưu trữ phụ thuộc vào thông tin Khách Hàng cung cấp.

Chúng tôi xử lý dữ liệu của Khách Hàng để phân tích và khắc phục trường hợp dịch vụ đã báo cáo. Xin lưu ý rằng thông tin cá nhân được cung cấp trong quá trình báo cáo trường hợp dịch vụ có thể được các thành viên khác trong tổ chức của Khách Hàng xem. Ngoài ra, thông tin nêu trên cũng có thể được chuyển cho các công ty liên kết của Tập Đoàn Endress+Hauser với mục đích xử lý trường hợp dịch vụ. Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý là việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản b) GDPR của Liên minh Châu Âu).

3. Biểu mẫu liên hệ

(1) Tại các điểm khác nhau trên trang web của chúng tôi, Khách Hàng có cơ hội nhập dữ liệu cá nhân của mình để liên hệ với chúng tôi hoặc để lại phản hồi cho chúng tôi. Chúng tôi đã đánh dấu thông tin bắt buộc tương ứng này. Chúng tôi không thể cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ yêu cầu nếu không có những thông tin này. Tại thời điểm nhập, chúng tôi lưu trữ thông tin này cũng như địa chỉ IP của Khách Hàng và thời gian (ngày và giờ) gửi.

(2) Đối với việc xử lý dữ liệu, tham chiếu đến chính sách về quyền riêng tư này trong quá trình gửi. Ngoài ra, có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của người dùng được chuyển cùng với email sẽ được lưu trữ. Dữ liệu chỉ sử dụng duy nhất để xử lý yêu cầu.

(3) Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu được chuyển trong bối cảnh sử dụng biểu mẫu liên hệ hoặc trong quá trình gửi email là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu) hoặc việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản b) GDPR của Liên minh Châu Âu) nếu việc liên hệ qua email là nhằm mục đích ký kết hợp đồng.

(4) Việc xử lý dữ liệu cá nhân từ biểu mẫu liên hệ chỉ phục vụ chúng tôi xử lý liên hệ. Trường hợp liên hệ qua email cũng tạo thành lợi ích hợp pháp cần thiết trong việc xử lý dữ liệu. Các dữ liệu cá nhân khác được xử lý trong quá trình gửi nhằm ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ và bảo đảm vấn đề bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

(5) Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết để đạt được mục đích mà dữ liệu được thu thập. Đối với dữ liệu cá nhân từ biểu mẫu liên hệ và những dữ liệu được gửi qua email, đây là trường hợp khi cuộc hội thoại tương ứng với người dùng đã kết thúc. Cuộc hội thoại kết thúc khi các tình huống cho thấy rằng vấn đề được đề cập đã được xác minh một cách rõ ràng.

4. Cung cấp trang web và tập tin nhật ký

(1) Trong trường hợp sử dụng trang web để cung cấp thông tin, nghĩa là nếu Khách Hàng không đăng ký hoặc chuyển thông tin cho chúng tôi, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của Khách Hàng tự động gửi đến máy chủ của chúng tôi. Nếu Khách Hàng muốn xem trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập các dữ liệu sau đây, cần thiết về mặt kỹ thuật để chúng tôi hiển thị trang web của chúng tôi cho Khách Hàng và bảo đảm tính ổn định và bảo mật (cơ sở pháp lý nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu):

 • Địa chỉ IP

 • Ngày và thời gian yêu cầu

 • Chênh lệch múi giờ so với Giờ chuẩn Greenwich Mean Time (GMT)

 • Nội dung của yêu cầu (trang cụ thể)

 • Trạng thái truy cập/Mã trạng thái HTTP

 • Khối lượng dữ liệu được chuyển trong từng trường hợp

 • Trang web mà từ đó yêu cầu đến

 • Trình duyệt cũng như ngôn ngữ và phiên bản của phần mềm trình duyệt

 • Hệ điều hành và giao diện

(2) Địa chỉ IP của người dùng sẽ bị xóa hoặc ẩn danh sau khi chấm dứt việc sử dụng. Trong trường hợp ẩn danh, địa chỉ IP được thay đổi theo cách mà dữ liệu cá nhân về hoàn cảnh cá nhân hoặc thực tế không còn có thể được gán cho thể nhân cụ thể hoặc có thể nhận dạng được nữa hoặc chỉ có thể được gán sau khi tốn nhiều nỗ lực không đáng.

5. Cookie

Ngoài dữ liệu tập tin nhật ký được đề cập ở trên, cookie được lưu trữ trên máy tính của Khách Hàng khi Khách Hàng sử dụng trang web của chúng tôi. Khách Hàng có thể tìm thấy tổng quan chi tiết về các cookie được sử dụng và thời lượng lưu trữ các cookie tại đây.

C. Thông tin quảng cáo qua email và Dịch vụ phân tích trang web

1. Thông tin quảng cáo qua email

1.1 Đăng ký nhận email

(1) Khách Hàng có tùy chọn đăng ký nhận thông tin quảng cáo qua email của chúng tôi, qua đó chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo cho Khách Hàng về những tin tức như liên quan đến sản phẩm của chúng tôi.

(2) Thông tin quảng cáo qua email của chúng tôi sẽ chỉ được gửi cho Khách Hàng trên cơ sở Khách Hàng chủ động đồng ý (chọn tham gia) và, nếu được yêu cầu, sau khi xác nhận thêm địa chỉ email của Khách Hàng (xác nhận kép). Nếu không xác nhận đăng ký của mình trong vòng 14 ngày, đăng ký của Khách Hàng sẽ không được xem là hoàn tất và Khách Hàng sẽ không nhận được bất kỳ thông tin quảng cáo qua email nào từ chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP của Khách Hàng được sử dụng để đăng ký và xác nhận cũng như thời gian đăng ký và xác nhận. Mục đích của quy trình này là để có thể chứng minh việc đăng ký của Khách Hàng và nếu cần, để làm rõ việc sử dụng sai dữ liệu cá nhân có thể có. Sau khi Khách Hàng xác nhận, chúng tôi lưu trữ địa chỉ email của Khách Hàng để gửi thông tin quảng cáo qua email.

(3) Cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý nêu trên trong bối cảnh gửi thông tin quảng cáo qua email là sự đồng ý của Khách Hàng (đối với Điều 6, đoạn 1 khoản a) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(4) Nếu không còn muốn nhận thông tin quảng cáo qua email từ chúng tôi, Khách Hàng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào, ví dụ: bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong mỗi email.

1.2 Thông tin quảng cáo qua email sau khi mua sản phẩm

(1) Nếu đã mua sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho Khách Hàng thông tin quảng cáo qua email của chúng tôi đến địa chỉ email Khách Hàng đã cung cấp tại thời điểm mua hàng, ngay cả trước thời điểm Khách Hàng chưa đăng ký nhận email. Điều này áp dụng đối với thông tin quảng cáo qua email quảng cáo các sản phẩm tương tự với những sản phẩm Khách Hàng đã mua qua trang web của chúng tôi.

(2) Vì mục đích này, địa chỉ email này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Để chứng minh tính hợp pháp của việc gửi thông tin quảng cáo qua email, chúng tôi cũng lưu trữ địa chỉ IP của Khách Hàng được sử dụng để mua hàng và thời điểm mua hàng.

(3) Cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý trên là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu. Mối quan tâm chính đáng của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu là việc quảng cáo trực tiếp các sản phẩm của chúng tôi tới khách hàng cũng như sự quan tâm của Khách Hàng đối với các đề xuất và khuyến mãi.

(4) Nếu không còn muốn nhận thông tin quảng cáo qua email từ chúng tôi, Khách Hàng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào, ví dụ: bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong mỗi email.

1.3 Nhà cung cấp dịch vụ gửi email quảng cáo

(1) Chúng tôi sử dụng Oracle Eloqua Marketing Automation để giao tiếp tối ưu với khách hàng. Các máy chủ được đặt tại Liên minh Châu Âu. Trong phạm vi dịch vụ hỗ trợ và quản trị, không thể loại trừ trường hợp cá nhân rằng cá nhân nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Liên minh Châu Âu cũng có thể có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng trong phạm vi cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của họ, theo đó mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp luôn được bảo đảm.

(2) Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Oracle Eloqua Marketing Automation tại đây: Oracle Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư của Oracle)

1.4 Đánh giá các email quảng cáo

(1) Chúng tôi muốn chỉ ra rằng chúng tôi đánh giá hành vi người dùng của người nhận thông tin quảng cáo qua email của chúng tôi, miễn là Khách Hàng đã đưa ra tuyên bố đồng ý tương ứng. Đối với đánh giá này, các email được gửi chứa thứ gọi là điểm ảnh trang web (web beacon) hoặc pixel theo dõi, là các tệp hình ảnh pixel đơn. Đối với các đánh giá, chúng tôi liên kết dữ liệu được thu thập hoặc các phần của dữ liệu và các điểm ảnh trang web (web beacon) với địa chỉ email và ID cá nhân của Khách Hàng.

Các liên kết nhận được trong thông tin quảng cáo qua email cũng chứa ID này. Với việc dữ liệu thu được theo cách này, chúng tôi tạo hồ sơ người dùng để điều chỉnh tốt hơn thông tin quảng cáo qua email cho phù hợp với sở thích của Khách Hàng. Khi thực hiện điều này, chúng tôi ghi lại thời điểm Khách Hàng đọc email của chúng tôi, Khách Hàng nhấp vào liên kết nào và suy ra sở thích cá nhân của Khách Hàng từ đó. Chúng tôi có thể liên kết dữ liệu này với các hành động Khách Hàng đã thực hiện trên trang web của chúng tôi.

(2) Cơ sở pháp lý cho việc đánh giá được mô tả ở trên là sự đồng ý của Khách Hàng (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản a) GDPR), mà Khách Hàng có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký thông tin quảng cáo qua email.

(3) Trong trường hợp gửi thông tin quảng cáo qua email sau khi mua hàng mà không có đăng ký riêng cho thông tin quảng cáo qua email và được tuyên bố đồng ý, thì cơ sở pháp lý để theo dõi được mô tả ở trên là lợi ích hợp pháp (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu). Mối quan tâm chính đáng của chúng tôi đối với việc xử lý dữ liệu trong bối cảnh theo dõi là nhu cầu của chúng tôi muốn điều chỉnh tốt hơn thông tin quảng cáo qua email cho phù hợp với lợi ích của khách hàng.

(4) Khách Hàng có thể phản đối việc theo dõi được mô tả ở trên vào bất cứ lúc nào bằng cách hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo qua email.

2. Phân tích trang web và quảng cáo

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Trang web này sử dụng Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics), công cụ thống kê web của Mapp thông qua Webtrekk GmbH, có trụ sở tại Đức, để thu thập dữ liệu thống kê về việc sử dụng dịch vụ web này và tối ưu hóa dịch vụ tương ứng. Map Intelligence (Webtrekk Analytics) ghi lại việc sử dụng một cách ẩn danh hoặc giả danh. Địa chỉ IP được ẩn danh ngay sau khi xử lý và trước khi lưu trữ. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(2) Có thể tìm thêm thông tin về Map Intelligence (Webtrekk Analytics) trong chính sách về quyền riêng tư của Webtrekk: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads và Google Conversion Tracking

1) Trang web này sử dụng Google Ads, chương trình quảng cáo trực tuyến của Google Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trong phạm vi của Google Ads, chúng tôi sử dụng tính năng gọi là theo dõi chuyển đổi. Thông tin thu được với sự trợ giúp của cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo thống kê chuyển đổi. Chúng tôi tìm hiểu tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của chúng tôi và được chuyển hướng đến trang có thẻ theo dõi lượt chuyển đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận bất kỳ thông tin nào để có thể nhận dạng cá nhân của Khách Hàng.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là sự đồng ý của Khách Hàng (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản a) GDPR của Liên minh Châu Âu). Khách Hàng có tùy chọn để ngăn ngừa điều này trong tương lai bằng cách thiết lập cookie chọn không tham gia: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Có thể tìm thêm thông tin về Google Ads và Google Conversion Tracking trong chính sách về quyền riêng tư của Google: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Tag Manager

(1) Trang web này sử dụng Google Tag Manager trong Google Ads và Google Conversion Tracking. Thẻ là các phần tử mã nhỏ trên trang web của chúng tôi, được sử dụng, cùng với những thành phần khác, để đo lưu lượng truy cập và hành vi của khách truy cập, theo dõi tác động của quảng cáo trực tuyến và các kênh xã hội, sử dụng tiếp thị lại và tập trung vào các nhóm mục tiêu, đồng thời thử nghiệm và tối ưu hóa trang web.

Công cụ này kích hoạt các thẻ khác, từ đó có thể thu thập dữ liệu. Google Tag Manager không truy cập dữ liệu này. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là sự đồng ý của Khách Hàng (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản a) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(2) Có thể tìm thêm thông tin về Google Tag Manger trong chính sách về quyền riêng tư của Google: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Google Dynamic Remarketing

(1) Chúng tôi cũng sử dụng ứng dụng Google Dynamic Remarketing. Ứng dụng này cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích khi Khách Hàng tiếp tục sử dụng internet, dựa trên các trang web và dịch vụ mà Khách Hàng đã truy cập hoặc sử dụng trên trang web của chúng tôi. Google sử dụng cookie để nhận ra trình duyệt của Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập các trang web khác và để nhắm mục tiêu Khách Hàng bằng các quảng cáo dựa trên sở thích.

(2) Theo tuyên bố riêng của mình, Google không kết hợp dữ liệu thu thập được trong quá trình tiếp thị lại với dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, dữ liệu này có thể được Google lưu trữ. Cụ thể, theo Google, danh tính giả được sử dụng trong tiếp thị lại. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là sự đồng ý của Khách Hàng (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản a) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(3) Có thể tìm thêm thông tin về Google Dynamic Remarketing trong chính sách về quyền riêng tư của Google: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation và LinkedIn Matched Audiences

(1) Trong bối cảnh thu hút khách hàng mới, chúng tôi sử dụng các dịch vụ "LinkedIn Lead Generation" và "LinkedIn Matched Audiences" của LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, để có thể nhắm mục tiêu các bên quan tâm chính xác hơn.

(2) LinkedIn Lead Generation là một hình thức cho phép quảng cáo trên mạng xã hội LinkedIn (nội dung được tài trợ). Nếu Khách Hàng là thành viên của nền tảng LinkedIn, LinkedIn có thể gán việc gọi các biểu mẫu này với hồ sơ của Khách Hàng trên LinkedIn.

(3) Là thành viên của LinkedIn, Khách Hàng có thể cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của Khách Hàng hoặc thông tin người dùng khác thông qua các biểu mẫu nói trên. Cơ sở pháp lý để sử dụng LinkedIn Lead Generation là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu). Khách Hàng có tùy chọn để ngăn điều này trong tương lai bằng cách thiết lập cookie chọn không tham gia: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences là dịch vụ cho phép chúng tôi hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu về các dịch vụ của chúng tôi dành cho Khách Hàng trên các trang web của mạng LinkedIn. Vì mục đích này, trong quá trình được gọi là nhắm mục tiêu lại liên hệ, cơ sở dữ liệu LinkedIn được khớp với dữ liệu liên hệ được Endress+Hauser gửi cho LinkedIn.

(5) Chúng tôi thực hiện tình trạng khớp nói trên và quảng cáo trên LinkedIn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi (đối với Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu). Khách Hàng có tùy chọn để ngăn quá trình xử lý bằng cách thay đổi thiết lập trong hồ sơ LinkedIn của mình. Khách Hàng có thể thực hiện các thay đổi tương ứng trong mục "Interaction with companies (Tương tác với công ty)", Khách Hàng có thể tìm thấy các thay đổi này trong cài đặt trong phần "Display data (Hiển thị dữ liệu)" trong mục "Advertising settings (Cài đặt quảng cáo)".

(6) Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu với LinkedIn Lead Generation và LinkedIn Matched Audiences trong chính sách về quyền riêng tư của LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) Chúng tôi sử dụng Tealium iQ Tag Management, dịch vụ được cung cấp bởi Tealium Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tealium iQ Tag Management cho phép chúng tôi tích hợp các dịch vụ được liệt kê trong chính sách bảo mật này bằng cách triển khai các cookie và thẻ khác. Ngoài ra, dịch vụ cho phép chúng tôi tích hợp Consent Manager ("banner cookie"). Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(2) Để biết thêm thông tin về Tealium iQ Tag Management, vui lòng tham khảo chính sách về quyền riêng tư của Tealium: https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Marketing Automation

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation là công cụ phân tích web của Oracle Corp. có trụ sở tại Hoa Kỳ. Oracle Eloqua Marketing Automation có thể sử dụng cookie và cái tính năng là công nghệ điểm ảnh trang web (web beacon) và giống như các công cụ phân tích web khác, thu thập một số dữ liệu sử dụng từ Khách Hàng. Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về điều này trong chương Cookie.

(2) Trong phạm vi Khách Hàng là người dùng chưa cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trên hoặc qua trang web của chúng tôi (ví dụ: trong trường hợp đồng ý cho chúng tôi gửi tin tức qua email, khi điền vào biểu mẫu tải xuống), Oracle Eloqua Marketing Automation chỉ phục vụ chúng tôi cho các mục đích tương tự như Map Intelligence (Webtrekk Analytics).

Trong trường hợp này, cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản f) GDPR của Liên minh Châu Âu). Chúng tôi chỉ sử dụng thêm dữ liệu thu thập được nếu Khách Hàng chủ động cung cấp dữ liệu cá nhân và gửi tuyên bố đồng ý tương ứng cho chúng tôi. Trong trường hợp này, cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là sự đồng ý của Khách Hàng (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản a) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(3) Để biết thêm thông tin về Oracle Eloqua Marketing Automation, vui lòng xem: Oracle Privacy Policy (Chính sách về quyền riêng tư của Oracle)

2.8 Hotjar

(1) Hotjar là công cụ phân tích trang web được cung cấp bởi Hotjar Ltd, có trụ sở tại Malta, chúng tôi sử dụng công cụ này để hiểu rõ hơn nhu cầu của Khách Hàng và tối ưu hóa đề xuất và trải nghiệm của Khách Hàng trên trang web của chúng tôi. Hotjar làm việc với cookie và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu về hành vi của người dùng và về thiết bị đầu cuối của họ. Hotjar thay mặt chúng tôi lưu trữ thông tin này trong một hồ sơ người dùng có danh tính giả. Khách Hàng có thể tìm thêm thông tin về điều này trong chương Cookie.

(2) Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu nói trên là sự đồng ý của Khách Hàng (nằm ở Điều 6, đoạn 1, khoản a) GDPR của Liên minh Châu Âu).

(3) Có thể tìm thêm thông tin về Hotjar trong chính sách về quyền riêng tư của Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn