Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Automation of pH and ORP measuring points

Automatic cleaning, validation, calibration and adjustment of pH and ORP sensors

The automation of a pH measuring point makes sensor maintenance considerably easier: work is limited to planned exchanges of sensors, buffers and cleaning solution. All the rest is done automatically by the system, offering consistent high quality, which is difficult to achieve manually. This gives plant personnel more time for other process-related tasks and has the great advantage that personnel have to visit difficult-to-access and potentially dangerous measuring points less frequently.

Automated measuring points provide reliable, accurate and reproducible measured values. ©Endress+Hauser

Automated measuring points provide reliable, accurate and reproducible measured values.

When is the automation of a measuring point useful?

 • The sensors must be cleaned and/or calibrated frequently.

 • The measuring point is difficult to access.

 • The measuring point is in a harmful environment.

 • The process requires reproducible precise pH measurement.

 • The process requires measurement at frequent intervals.

 • The performance of the measuring point must be controlled and documented frequently.

Lợi ích

 • Less frequent and shorter plant personnel visits in difficult-to-access, harsh or harmful areas.

 • Manual maintenance work is limited to planned exchanges of sensors, buffers and cleaning solution.

 • Automated cleaning increases the sensor availability and lifetime, particularly in aggressive or contaminated media.

 • Automated calibration improves the reliability, accuracy and reproducibility of the measured values.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn