Thông tin công ty Endress+Hauser Maulburg

Các nhà máy sản xuất thiết bị đo mức, áp suất và giải pháp quản lý tồn kho trên toàn thế giới

Tại các nhà máy trên toàn cầu, chúng tôi sử dụng công nghệ và kỹ thuật sản xuất tiên tiến nhằm đảm bảo chất lượng của thiết bị, cũng như đảm bảo an toàn cho con người và môi trường xung quanh

Ban quản lý của Endress+Hauser Maulburg ©Endress+Hauser

Jörg Herwig, phòng Marketing, Holger Reichhold, phòng Kiểm Soát, Tiến sĩ Andreas Mayr, Giám Đốc Điều Hành, Illya Söhngen, phòng Giải Pháp Kỹ Thuật, Wilfried Köning, phòng Nhân Sự, Tiến sĩ Peter Selders, phòng Công Nghệ, Tiến sĩ Jürgen Dillmann, phòng Vận Hành

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn