Thông tin về Trung tâm Giải pháp quy trình của Endress+Hauser

Phát triển các giải pháp tự động hóa bằng cách cung cấp giá trị thặng dư vượt trội cho Khách Hàng.

Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển – Chế tạo của Tập đoàn Endress+Hauser tập trung cho các giải pháp truyền thông kỹ thuật số, tích hợp, quản lý tài sản nhà máy và giải pháp tự động hóa.
Endress+Hauser là nhà sản xuất hàng đầu có danh tiếng về thiết bị đo lường quy trình. Các giải pháp tự động hóa quy trình cũng là một phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Liên hệ

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn