Báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Endress+Hauser

Trách nhiệm tại Endress+Hauser

Là một công ty gia đình, sự phát triển bền vững đã thấm sâu vào trong các giá trị của chúng tôi. Để hiểu rõ hơn các trách nhiệm này, chúng tôi cho ra đời một báo cáo toàn diện về phát triển bền vững.

báo cáo phát triển bền vững Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Báo cáo phát triển bền vững

Từ kinh nghiệm trong thiết kế kỹ thuật quy trình, chúng tôi biết rằng Khách Hàng chỉ có thể điều khiển những cái mà khách hàng đo được. Đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi gửi báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn trong năm 2015. Chúng tôi phải hiểu rõ vị thế của mình, để có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình với tư cách là một tập đoàn.

Trong năm 2015 chúng tôi đã đặt nền móng cho bảng báo cáo phát triển bền vững toàn diện của Tập Đoàn. Dựa trên các kết quả của luận án thạc sĩ, chúng tôi xác định những vấn đề quan trọng nhất đối với chúng tôi, phân tích tầm quan trọng của chúng đối với công ty và các bên liên quan khác nhau và xác định chắc chắn đến mức độ nào những vấn đề này có thể bị ảnh hưởng bởi chúng tôi. Ma trận trọng yếu bắt nguồn từ nỗ lực này đã giúp chúng tôi phát triển các chỉ số chính, biện pháp và mục tiêu liên quan đến phát triển bền vững của chúng tôi.

Trong khi chờ đợi, chúng tôi đã tạo ra cấu trúc và quy trình nội bộ tương ứng để nắm bắt các chỉ số chính được xác định dựa trên cơ sở Tập Đoàn. Kết quả tìm thấy con đường đi đến Chiến Lược mới của chúng tôi 2020+, mà kết hợp các mục tiêu khác nhau liên quan chặt chẽ đến các vấn đề phát triển bền vững.

Bằng cách kết hợp dữ liệu này với các chỉ số kinh tế như tăng trưởng doanh thu, tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu và vốn chủ sở hữu, chúng ta nhận được một bức tranh toàn diện về sự phát triển của công ty.

Tải về báo cáo phát triển bền vững của chúng tôi tại đây.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn