Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Temperature Converter RCV-NMT NCT530

Product picture of: NCT530

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Average temperature converter
for existing temperature sensor
RCV1100/1200.
HART output to NMS servo gauge.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn