Shut-off valve PZAV

Product picture of:  PZAV

Single valve.
Usage: FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC11,
PMC21, PMC51, PMC71, PMD55, PMD75,
PMP11, PMP21/23, PMP51/PMP55,
PMP71/PMP75, impulse pipe.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn