Insert TPR100

Product picture of:  TPR100

Mineral insulated cable (MgO).
Replaceable insert acc.EN60751.
max. measuring range: -200...600oC
(depending on configuration).

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn