Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Solimotion FTR20 - Microwave flow indicator

Microwave flow indicator
Solimotion FTR20

For monitoring pneumatic and mechanical transport processes for bulk solids

FTR20
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Electronic insert F-AA2A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125447
 • Electronic insert F-AA2E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125449
 • Electronic insert F-AA3A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125450
 • Electronic insert F-AA3E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125451
 • Electronic insert F-BA2A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125454
 • Electronic insert F-BA2E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125455
 • Electronic insert F-BA3A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125456
 • Electronic insert F-BA3E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125457
 • Electronic insert F-IA2A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125460
 • Electronic insert F-IA2E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125461
 • Electronic insert F-IA3A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125462
 • Electronic insert F-IA3E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125463
 • Electronic insert F-CA1E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258332
 • Electronic insert F-CA1E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258333
 • Electronic insert F-CA2A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258334
 • Electronic insert F-CA2E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258335
 • Electronic insert F-CA3A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258336
 • Electronic insert F-CA3E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258337
 • Electronic insert F-CB1A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258338
 • Electronic insert F-CB1E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258339
 • Electronic insert F-CB2A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258340
 • Electronic insert F-CB2E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258341
 • Electronic insert F-CB3A, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258342
 • Electronic insert F-CB3E, FTR20

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258344
 • Electronic insert F-AA1A, FTR20, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324391
 • Electronic insert F-AA1E, FTR20, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324392
 • Electronic insert F-AA1A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324394
 • Electronic insert F-AA1E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324418
 • Electronic insert F-AA2A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324420
 • Electronic insert F-AA2E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324423
 • Electronic insert F-AA3A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324425
 • Electronic insert F-AA3E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324426
 • Electronic insert F-BA1A, FTR20, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324427
 • Electronic insert F-BA1E, FTR20, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324428
 • Electronic insert F-BA1A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324429
 • Electronic insert F-BA1E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324431
 • Electronic insert F-BA2A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324433
 • Electronic insert F-BA2E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324436
 • Electronic insert F-BA3A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324442
 • Electronic insert F-BA3E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324444
 • Electronic insert F-IA1A, FTR20, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324447
 • Electronic insert F-IA1E, FTR20, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324466
 • Electronic insert F-IA1A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324468
 • Electronic insert F-IA1E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324470
 • Electronic insert F-IA2A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324471
 • Electronic insert F-IA2E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324473
 • Electronic insert F-IA3A, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324476
 • Electronic insert F-IA3E, FTR20 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324477
 • Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209097
 • Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209100
 • Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209101
 • Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209107
 • Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209111
 • Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209114
 • Sightglass disc DN100, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209115
 • Sightglass disc DN80, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209116
 • Sightglass disc DN50, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209118
 • Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209119
 • Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209121
 • Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71209122
 • Plug microwave permeable SAL/SPP

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71517822
 • Plug microwave permeable SALS/SPPS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71517824
 • HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71113441
 • HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71113449
 • Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113450
 • Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113451
 • Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113452
 • Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113453
 • Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113454
 • Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113455
 • Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

  Mã đơn hàng
  52017501
 • Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

  Mã đơn hàng
  52017502
 • Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

  Mã đơn hàng
  71006345
 • Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

  Mã đơn hàng
  71006346
 • Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006348
 • Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006349
 • Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006350
 • Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006351
 • Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006352
 • Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006353
 • Welded fitting DN50, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026443
 • Welded fitting DN80, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026444
 • Welded fitting DN100, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026445
 • Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026446
 • Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026447
 • Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026448
 • Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108383
 • Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

  Mã đơn hàng
  71108387
 • Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108388
 • Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108389
 • Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108390
 • Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108391