Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.

1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442

Expandable multiparameter field device for all industries

CM442
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Kit: basic module BASE-L

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71100607
  • further parts

  Kit: basic module BASE2-L

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71431300
  • further parts

  Kit CM442: basic module BASE-H

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71100611
  • further parts

  Kit CM442: base module BASE2-H

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71431301
  • further parts

  Kit : module AOR

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71111053
  • further parts

  Kit: module 2R

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125375
  • further parts

  Kit: module 4R

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71125376
  • further parts

  Kit: module 2AO

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135632
  • further parts

  Kit: module 485

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135634
  • further parts

  Kit: module 2AI

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135639
  • further parts

  Kit: module DIO

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71135638
  • further parts

  Kit: module ETH

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71272410
  • further parts

  Kit Upgr. CM442 to CM444/448 100-230V V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71470973
  • further parts

  Kit Upgr. CM442 to CM444/448 24V DC V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71470975
  • further parts

  Kit CM44x: Cover complete with display

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71104106
  • further parts

  Kit CM44x:Cover with knob, no display

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  71269458
  • further parts

  Kit: display cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71101762
  • further parts

  Kit: power distribution terminals

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71101461
  • further parts

  Kit: field housing lower part plastic

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71101734
  • further parts

  Kit: Mounting plate

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71101763
  • further parts

  Kit: mechanical inner housing parts

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10,12
  71101765
  • further parts

  Kit: set cable glands M complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101768
  • further parts

  Kit: Set cable glands NPT complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101770
  • further parts

  Kit: Set cable glands G complete

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71101771
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
  • further parts

  Kit: 6x closing plugs for cable entry

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71104942
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107453
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
  • further parts

  Kit: Set wiring stickers CM44x modules

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71184490
  • further parts

  Kit: Set 10x hinges for housingcover

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107454
  • further parts

  Kit: set 5end and blind cover

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6,13
  71107455
  • further parts

  Kit: M12 external jack f. digital sensor

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  71107456
  • further parts

  Kit M12 ext.jack ProfibusDP/Modbus RS485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140892
  • further parts

  Kit: M12 external jack for Ethernet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140893
  • further parts

  Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DIENST-F

  Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71140888

  Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71140889

  Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71279809

  Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71279812

  Upgrade code: HART

  Mã đơn hàng
  71128428

  Upgradecode: 2 digital sensor inputs

  Mã đơn hàng
  71114663

  Upgrade code: Profibus DP module 485

  Mã đơn hàng
  71135635

  Upgrade code: Modbus RS 485 module 485

  Mã đơn hàng
  71135636

  Upgrade code: Modbus TCP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71135637

  Upgrade code Modbus TCP f.module ETH

  Mã đơn hàng
  71279813

  Upgrade code EtherNet/IP f. module ETH

  Mã đơn hàng
  71279830

  Upgrade code: Feedforward control

  Mã đơn hàng
  71211288

  Upgrade code: Measuring Range Switch

  Mã đơn hàng
  71211289

  Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71219871

  Upgrade code: Chemoclean Plus

  Mã đơn hàng
  71239104

  Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring

  Mã đơn hàng
  71367524

  Upgradecode Mathematic

  Mã đơn hàng
  71367541

  Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449914

  Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449915

  Upgrade code: Webserver for BASE2

  Mã đơn hàng
  71449918

  Upgr.code: PROFINET+Webserver f. BASE2

  Mã đơn hàng
  71449901

  SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive

  Mã đơn hàng
  71110815

  SD-Card with Firmware, 1GB

  Mã đơn hàng
  71127100

  Kit: external CDI jack complete

  Mã đơn hàng
  51517507

  Stainless steel 1.4301, 320x300x270mm

  Mã đơn hàng
  CYY101-A

  Velco cable connector, 4 pieces

  Mã đơn hàng
  71092051

  Pipe mounting kit CM442/CM444/CM448

  Mã đơn hàng
  71096920

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn