Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Product picture Raman Rxn-10 probe on side aiming right

Raman Rxn-10 probe

A versatile probe for your Raman spectroscopy needs

KR10
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Filter downloads

Back

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

36 tài liệu
  • Thông tin kĩ thuật (TI)

  Rxn-10 Raman Spectroscopic Probe Technical Information

  • Thông tin kĩ thuật (TI)
  bản tiếng Anh - 05/2023
  New version available in English

  System design and specifications for the Raman Rxn-10 probe

  • Hướng dẫn vận hành (BA)

  Rxn-10 Raman Spectroscopic Probe Operating Instructions

  • Hướng dẫn vận hành (BA)
  bản tiếng Anh - 05/2023
  New version available in English

  Commissioning, operation, and maintenance details for the Raman Rxn-10 probe

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)

  Rxn-10 Raman Spectroscopic Probe Brief Operating Instructions

  • Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
  bản tiếng Anh - 05/2023
  New version available in English

  Quick start guide for the Raman Rxn-10 probe

  • PU (Ấn bản)

  Advanced process and product control in fermentations - Raman spectroscopy for composition analysis in a lab or process

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 03/2022
  New version available in English

  An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.

  • PU (Ấn bản)

  Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties

  • PU (Ấn bản)
  bản tiếng Anh - 08/2022
  New version available in English

  A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and Liquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bIO-Optic, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).

  • Tài liệu về năng lực (CP)

  Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment

  • Tài liệu về năng lực (CP)
  bản tiếng Anh - 02/2022
  New version available in English

  A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).

  • Sự cải tiến (IN)

  Raman technology for the chemical industry - Reliable composition measurement of chemical process streams

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).

  • Sự cải tiến (IN)

  Raman spectrographic probes - Robust optical measurement of chemical composition

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 10/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.

  • Sự cải tiến (IN)

  Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess monitoring enabling advanced process control

  • Sự cải tiến (IN)
  bản tiếng Anh - 11/2021
  New version available in English

  An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Analysis of a batch fermentation process

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  This study demonstrates the utility of Raman for real-time, in situ monitoring of fermentation processes.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Following a process-induced transformation during granulation using in situ techniques

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  In this work, in situ Raman spectroscopy was used to monitor the high-shear wet granulation of a formulation containing theophylline.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Raman monitoring of polymorph transformation in high-shear wet granulation

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  This application note evaluates the use of Raman spectroscopy to monitor the high-shear wet granulation (HSWG) polymorph transformation.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Investigation of surfaced-catalyzed NO decomposition

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 08/2021
  New version available in English

  This work uses Ramanspectroscopy to explore the use of barium oxide supported on magnesium oxide for nitrogen oxide dissociation.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Multi-attribute salmon quality monitoring using Raman spectroscopy

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  This study demonstrates the utility of Raman spectroscopy to provide a multi-attribute measurement of salmon meat quality.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Determination of unsaturation in food oils and fats

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  This study examines Raman spectroscopy as a technique for laboratory or process measurements in oils and fats.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Optimizing plant-based proteins using Raman spectroscopy

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  This study examines the use of Raman spectroscopy for plant-based protein manufacturing: fermentation monitoring and protein structure analysis.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Raman-based advanced process control in upstream bioprocessing for parameters beyond glucose

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 02/2022
  New version available in English

  This study examines the use of Raman spectroscopy using a Raman Rxn2 analyzer with a Rxn-10 probe and bIO-Optic for monitoring and control of parameters beyond glucose in upstream bioprocessing.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Monitoring emulsion polymerization reactions

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  This study demonstrates the utility of Raman spectroscopy for monitoring addition polymerizations, particularly emulsionsystems.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  In-line monitoring of a pharmaceutical freeze-drying process

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 09/2021
  New version available in English

  This study evaluates Raman spectroscopy as a PAT tool for in-line monitoring of a pharmaceutical freeze-drying process.

  • AI (Ghi chú ứng dụng)

  Raman spectroscopy at 1000 nm for chocolate measurements

  • AI (Ghi chú ứng dụng)
  bản tiếng Anh - 02/2022
  New version available in English

  This study examines the use of Raman spectroscopy (a Raman Rxn2 analyzer and Rxn-10 probe with non-contact optic) for chocolate measurement.

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn