Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

FieldEdge SGC500

Edge Device FieldEdge SGC500 ©Endress+Hauser

The FieldEdge SGC500 connects field devices to the Netilion platform and can be ordered directly here for Netilion Services or Netilion Connect.

Industrial edge device for connecting field devices to the Netilion Platform

The SGC500 enables the connection of field devices in an industrial plant to the Netilion Platform. Data transmission is via the Internet connection in the plant. The information required for Netilion Services is regularly read out of the field devices and saved in Netilion. The transmitted data enable digital Netilion Services, such as Analytics, Health, Library and Value or also Netilion Connect.

Sản phẩm không có tại thị trường này.

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
 • Lợi ích

  • Connects field devices to the Netilion Platform.

  • Secure data transfer via encrypted https communication.

  • Transmission of device parameters from connected field devices – Endress+Hauser devices and third-party devices.

  • Easy installation and commissioning.

  • No integration into customer...

 • Phạm vi ứng dụng

  The FieldEdge SGC500 enables the connection of field devices in an industrial plant to the Netilion Platform or accessing to all the field data with Netilion Connect.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn