Insert TPR300

Product picture of:  TPR300

Replaceable insert (MgO) to use with
TR6x line.
max. measuring range: -200...600oC
(depending on configuration).

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn