Điều khoản sử dụng

đối với tất cả trang web của Endress+Hauser

1. Phạm vi

1.1 Endress+Hauser Management AG và các công ty liên kết ("Endress+Hauser") có quyền chỉnh sửa các điều khoản sử dụng chung này ("Điều khoản sử dụng") và tất cả văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, ứng dụng, công cụ, logo, video clip, thư mục, cơ sở dữ liệu, danh sách và các thông tin và nội dung khác ("thông tin và nội dung") trên trang web của Endress+Hauser mà không cần báo trước cũng như ngừng hoạt động tất cả hoặc một phần các trang web của Endress+Hauser.

1.2 Chỉ cho phép sử dụng thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser và sử dụng trang web của Endress+Hauser phù hợp theo các điều khoản sử dụng này. Khi truy cập trang web của Endress+Hauser, nghĩa là các điều khoản sử dụng này đã được chấp nhận theo phiên bản hiện hành. Các điều khoản sử dụng này có thể được bổ sung bằng các điều khoản chung hoặc điều khoản riêng đã được thống nhất và trong trường hợp có mâu thuẫn thì sẽ ưu tiên áp dụng so với các điều khoản sử dụng này.

1.3 Trang web cũng như thông tin và nội dung bên trong của Endress+Hauser chỉ được định hướng cho những người có quyền truy cập theo quy định pháp luật tại quốc gia nơi cư trú và quốc gia nơi giữ quốc tịch. Không cho phép truy cập các trang web của Endress+Hauser từ các quốc gia mà việc truy cập này là vi phạm pháp luật.

2. Hạn chế truy cập

2.1 Việc truy cập các trang web cũng như thông tin và nội dung bên trong trang web của Endress+Hauser có thể được dành riêng cho người dùng đã đăng ký. Người dùng không có quyền sở hữu đối với tài khoản đăng ký. Endress+Hauser có quyền đưa ra nghĩa vụ đăng ký để có thể truy cập tự do các trang web cũng như thông tin và nội dung bên trong trang web của Endress+Hauser. Ngoài ra, Endress+Hauser có quyền hủy bỏ hoặc chặn truy cập trang web Endress+Hauser đối với người dùng đã đăng ký mà không cần thông báo lý do.

2.2 Nếu được yêu cầu đăng ký, người dùng phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, và phải thông báo ngay các thay đổi đối với thông tin này. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được mật khẩu và tên đăng nhập ("dữ liệu người dùng").

Người dùng phải đảm bảo dữ liệu người dùng không thể bị truy cập bởi bên thứ ba và phải chịu trách nhiệm đối với tất cả đơn đặt hàng và hoạt động khác được thực hiện thông qua dữ liệu người dùng này. Nếu người dùng phát hiện dữ liệu người dùng của mình bị bên thứ ba sử dụng sai, người dùng có trách nhiệm thông báo ngay cho Endress+Hauser.

2.3 Vào mọi thời điểm, người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản đăng ký bằng văn bản, miễn là yêu cầu xóa tài khoản không bị cản trở bởi quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng hiện tại. Trong trường hợp đó, Endress+Hauser sẽ xóa toàn bộ dữ liệu người dùng và tất cả thông tin cá nhân khác của người dùng.

3. Không tư vấn, hướng dẫn hoặc đề nghị

3.1 Thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser chủ yếu cung cấp các thông tin chung về Endress+Hauser cũng như các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của công ty, và không nhằm mục đích cung cấp thông tin tư vấn hoặc hướng dẫn về kỹ thuật. Để biết thông tin cụ thể về sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của chúng tôi, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Endress+Hauser. Trong mọi trường hợp, trước khi tiến hành lắp đặt và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, Khách Hàng vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.

3.2 Thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser không thể hiện các chào giá mang tính ràng buộc của Endress+Hauser, mà được xem là lời mời chào giá.

3.3 Việc người dùng truy cập vào trang web của Endress+Hauser không đồng nghĩa người dùng đó là Khách Hàng của Endress+Hauser.

4. Sử dụng thông tin và nội dung

Endress+Hauser cấp cho người dùng quyền không chuyển nhượng và không độc quyền - không có quyền cấp phép lại - để sử dụng thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser trong phạm vi giới hạn tối đa đã thống nhất, hoặc nếu chưa được thống nhất, thì trong phạm vi giới hạn tối đa mà việc sử dụng tuân thủ mục đích của Endress+Hauser trong việc cung cấp và cấp quyền truy cập thông tin và nội dung.

Ngoại trừ điều này, dù trong bất cứ trường hợp nào, thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser không được phép bổ sung, thay đổi, sao chép, bán, cho thuê, hay cung cấp hoặc khai thác dưới hình thức nào khác.

5. Sở hữu trí tuệ

5.1 Thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser được bảo hộ theo bản quyền tác giả và các quyền bảo hộ thương mại khác.

5.2 Ngoài các quyền được cấp rõ ràng theo các điều khoản sử dụng này, mọi quyền, cụ thể bao gồm bản quyền tác giả, nhãn hiệu đã đăng ký, thiết kế công nghiệp, bằng sáng chế, và tất cả quyền sở hữu trí tuệ khác cũng như các quyền khác đối với, cho và từ tất cả thông tin và nội dung trên trang web Endress+Hauser đều thuộc về Endress+Hauser hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Cụ thể, thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser cũng như việc tải xuống, sao chép, in ấn, chỉnh sửa, phân phối lại hoặc sử dụng các thông tin và nội dung này dưới hình thức khác có thể không được xem là đã được cấp phép hoặc quyền sử dụng khác.

6. Từ chối đảm bảo

6.1 Endress+Hauser không đảm bảo việc truy cập trang web của Endress+Hauser cũng như thông tin và nội dung trên trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, cũng như không đảm bảo các lỗi này sẽ được sửa chữa và không có virút hay thành phần nguy hiểm nào khác lan truyền trong quá trình sử dụng.

6.2 Endress+Hauser nỗ lực cung cấp cho người dùng thông tin và nội dung chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, Endress+Hauser không đưa ra bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ, đúng đắn, không phụ thuộc các quyền của bên thứ ba, tính sẵn sàng hoặc khả năng sử dụng trang web của Endress+Hauser và thông tin và nội dung bên trong, cũng như kết quả và tìm kiếm dựa trên thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser.

6.3 Cụ thể, Endress+Hauser không đảm bảo kết quả và tìm kiếm dựa trên thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser cũng như các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ được đặt hàng theo các kết quả và tìm kiếm này, đều phù hợp với mục đích, ứng dụng hoặc khả năng sử dụng đúng với ý định của khách hàng (xem điều 3.1).

7. Miễn trừ trách nhiệm

7.1 Trách nhiệm đối với mục đích bất hợp pháp và sự bất cẩn nghiêm trọng sẽ được điều chỉnh theo luật áp dụng.

Ngoài ra, trách nhiệm của Endress+Hauser được giới hạn trong phạm vi tối đa cho phép theo luật pháp cũng như bất kể cơ sở pháp lý nào, đối với thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, khiếu nại về trách nhiệm, chi phí, khiếu nại, phí tổn hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức, do việc sử dụng hoặc mất khả năng sử dụng trang web của Endress+Hauser và thông tin và nội dung bên trong trang web, bao gồm các kết quả và tìm kiếm có được dựa trên các thông tin và nội dung trang web của Endress+Hauser.

7.2 Cụ thể, Endress+Hauser không chịu trách nhiệm với các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng, lắp đặt hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác của sản phẩm và giải pháp mà người dùng đã đặt hàng theo kết quả và tìm kiếm dựa trên thông tin và nội dung trên trang web của Endress+Hauser (xem điều 3.1).

8. Quyền riêng tư

Endress+Hauser rất xem trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bên thứ ba và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, xem phần chính sách quyền riêng tư của Endress+Hauser.

9. Liên kết đến trang web / nội dung của bên thứ ba khác

Thông tin và nội dung của bên thứ ba hoặc liên kết đến trang web của bên thứ ba trong trang web của Endress+Hauser được cung cấp chủ yếu để mang lại thông tin và sự tiện lợi cho Khách Hàng.

Endress+Hauser không tác động cũng như không kiểm soát thông tin và nội dung của trang web bên thứ ba, vì vậy công ty không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo về các thông tin và nội dung đó cũng như không đại diện trong vấn đề này. Điều này bao gồm cụ thể sự chính xác, nội dung, chất lượng và tính kịp thời của các trang web này.

Endress+Hauser không chịu trách nhiệm đối với thông tin và nội dung bên trong trang web của bên thứ ba cũng như trang web liên kết đến trang web của Endress+Hauser hoặc hiển thị chúng trong khung.

10. Các quy định cuối cùng

10.1 Trong trường hợp từng điều khoản riêng trong các điều khoản sử dụng này mất hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, các điều kiện còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.

10.2 Thỏa thuận phụ của các điều khoản sử dụng này phải được lập thành văn bản.

10.3 Áp dụng luật Thụy Sĩ. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) được loại trừ.

10.4 Địa điểm tài phán là nơi đăng ký của Endress+Hauser Management AG.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn