Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

TC-Insert TU121, Gen.Purp. U.S.Style

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Spare part.
Thermocouple Insert spring loaded.
Thermocouple comply with EMF tables of
ASTM E-230 and IEC60584.
Color codes per ASTM E-230.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn