Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

RTD-Insert TU211, Approved U.S.Style

Product picture of: TU211

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Spare part. Flame path Nipple.
Spring loaded.
Pt100 Sensor comply with IEC60751
standard, alpha=0.00385.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn