RTD-Insert TU211, Approved U.S.Style

Product picture of:  TU211

Spare part. Flame path Nipple.
Spring loaded.
Pt100 Sensor comply with IEC60751
standard, alpha=0.00385.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn