Temperatur Sensor CTS1

Product picture of:  CTS1

Pt100, pH-Electrode like
Diameter: 12 mm
Working limit: -15...+150oC / 0...14pH

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn