Temperatur Sensor CTS1

Product picture of: CTS1

Pt100, pH-Electrode like
Diameter: 12 mm
Working limit: -15...+150oC / 0...14pH

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn