Minicap OTC260

Product picture of: OTC260

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Point level switch, capacitive.
Rod probe.
Application: powder, bulk solids.
Sensor length 140mm, material PPS.
:: Active build-up compensation.
:: Independent of solids characteristic.
:: No moving parts.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn