pH-Meas. cable CPK2

Product picture of:  CPK2

Outer shield, Koax-wire,
3x electrode plug.
Material: PVC
Diameter: 12mm
Working limit: -25...+85oC

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn