Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Deltatop DP73B

Product picture of: Deltatop DP73B

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).

  NAFTA-version. Averaging pitot tube with 1-3/8" bullet profile.

 • Sensor features

  Insertion system.

  Pipe size DN300...4800 ; 12...192".

  Retractable version available.

  Compact or remote design.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  12" ... 192"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

 • Measuring range

  100 ... 70'000m3/h
  400 ... 310'000 USGPM

 • Max. process pressure

  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).

  NAFTA-version. Averaging pitot tube with 1-3/8" bullet profile.

 • Sensor features

  Insertion system.

  Pipe size DN300...4800 ; 12...192".

  Retractable version available.

  Compact or remote design.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  12" ... 192"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  2'500 ... 850'000 m3/h

  1'500 ... 500'000 ACFM

  12.5 ... 4'200 t/h at 10bar/230°C

  27.5 ... 4'600 tons/h at 145psi/445°F

 • Max. process pressure

  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

 • Measuring principle

  Differential pressure

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).

  NAFTA-version. Averaging pitot tube with 1-3/8" bullet profile.

 • Sensor features

  Insertion system.

  Pipe size DN300...4800 ; 12...192".

  Retractable version available.

  Compact or remote design.

  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  12" ... 192"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  2'500 ... 2'000'000 m3/h

  1'500 ... 1'200'000 ACFM

 • Max. process pressure

  Cl.150 ... 2500

 • Medium temperature range

  Compact version:

  -200°C ... 200°C

  -328°F ... 392°F  Remote version:

  -200°C ... 1000°C

  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):

  IP67

  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):

  4-line display

  3 push buttons

  Quick setup

  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):

  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):

  HART

  PROFIBUS PA

  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):

  ATEX

  FM

  CSA

  IEC

  TIIS

  NEPSI

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn