Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

TC-Insert TU221, Approved, U.S.Style

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Spare part.
Thermocouple Insert spring loaded.
Flame path Nipple.
Thermocouple comply with EMF tables of
ASTM E-230 and IEC60584, color codes
per ASTM E-230

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn