Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

39H

Product picture of: 39H

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

  • Sản phẩm mới

    • Sản phẩm đơn giản

    • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm tiêu chuẩn

    • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm cao cấp

    • Chức năng cao và tiện lợi

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    • Sản phẩm chuyên dụng

    • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

    Công nghệ vượt trội

    Đơn giản

    Có thể thay đổi

    Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Fundamental

    Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Lean

    Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Extended

    Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lựa chọn Xpert

    Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

    Công nghệ vượt trội
    Đơn giản

    Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn