Condumax CLS30

Product picture of: Condumax CLS30

Conductivity 2-electrode sensor.
Application: waste water, concentrates.
Materials: graphite, titanium, PP/PTFE.
Quality certificate calibration.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

  • Sản phẩm cũ

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn