pH-Meas. cable CPK1

Product picture of:  CPK1

Double shielded, Koax-wire.
Electrode plug.
Material: PVC
Diameter: 7.2mm
Working limit: max -12...+85oC

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn