Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Display Unit Head Transmitter

Product picture of: TID10

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

to plug on.
Dot-Matrix measured value display.
12 DIP-switches buttom side.
Settings:
FF: Simulation, Write Lock.
PA: Bus address, Write Lock.
Compatible: TMT85, TMT84, TMT82.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn