RTD-Insert TU111, Gen.Purp. U.S.Style

Product picture of:  TU111

Spare part. Spring loaded.
General purpose.
Pt100 Sensor comply with IEC60751
standard, alpha=0.00385.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn