Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Source container QG2000

Source Container QG2000 - Radiometric measurement ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Details

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 40 / 20 degrees
  350kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -20 °C...+200 °C
  (-4 °F ... +392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Successor

  FQG66

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container

  Emission angle: 5 degrees

  350kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -20 °C...+200 °C
  (-4 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non- contact

 • Process connection

  Non- contact

 • Process connection hygienic

  Non- contact

 • Successor

  FQG66

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 20/ 40 degrees
  350kg

 • Ambient temperature

  -20 °C...+200 °C

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute

  Any

 • Wetted parts

  Non-contact

 • Hygienic

  Non-contact

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Successor

  FQG66

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 5 degrees
  350kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -20 °C...+200 °C
  (-4 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non- contact

 • Process connection hygienic

  Non- contact

 • Successor

  FQG66

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Source container
  Emission angle: 40 / 20 degrees
  350kg

 • Specialities

  Control area calculation with Applicator

 • Ambient temperature

  -20 °C...+200 °C
  (-4 °F...+392 °F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Successor

  FQG66

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

 • Sản phẩm cũ

 • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn