Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Stamolys CA71PH

Stamolys CA71PH - Analyzer for safe phosphate monitoring in wastewater and process water ©Endress+Hauser

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Colorimetric

 • Characteristic

  Analyser for phosphate

 • Size

  648 x 436 x 250 mm
  25.27 x 17.00 x 9.75inch

 • Design

  GRP, Stainless steel or open frame

 • Process temperature

  10°C ... 30°C
  50 ... 86°F

 • Ambient temperature

  5°C ... 40°C
  41 ... 104°F

 • Process pressure

  pressureless < 0,2 bar
  3psi

 • Sample flow rate

  min. 5 ml/min

 • Consistency of the sample

  low solid content(TS<50mg/l)

 • Specials

  at any time adaptable at suburb/customer conditions, two-channelversion available, sample fertilization without further pump possible

 • Application

  Water / Wastewater / Processwater

 • Power supply

  115 V AC / 230 V AC, 50/60 Hz

 • Output

  0/4 ... 20 mA
  Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact

 • Measurement range

  0,05 ... 2,5 mg/l PO4-P
  0,5 ... 20 mg/l PO4-P
  0,1 ... 25 mg/l PO4-P

 • Consumables

  Chemicals necessary

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm