Dipfit W CPA530

Product picture of:  CPA530

Suspension assembly.
Electrode: 1x, 120mm, PG 13,5
Application: flow channel, tanks,
bassin.
Electrode fitting: Bajonet, PPS.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

  • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn