Rod extension (Centring) Levelflex

Product picture of: HMP40

Centering Levelflex probe in nozzle.
Nozzles height >150mm/6".
Usage: process connection 1-1/2",
flange.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn