Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Prosonic M OMU40

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Measurement: Level, Ultrasonic,
contactless.
Application: liquids, solids.
Sensor: PVDF, seal: EPDM.
Measuring range: 5m/16ft (liquid),
2m/6ft (solid).
Blocking distance: 25cm/0.8ft.
Incl. Setup-/diagnostic software.
:: High availability:
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Application safety:
independent of dielectricity/density.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn