Soliphant T OTM20

Product picture of: OTM20

Point level switch, vibronic.
Rod probe.
Application: solids.
Sensor material 316L.
Grain size <=25mm.
Bulk density >=200g/l.
Sensor: 225mm/9inch.
Application: fine-grained bulk solids.
:: Independent of solids characteristic.
:: No maintenance needed.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn