Orbitex CPS21

Product picture of:  CPS21

pH-comb. electrode.
Diaphragm: Open ring junction.
Reference: Gel.
Working limit: max.6 bar.

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn