Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Sensor OUSAF21

Product picture of: OUSAF21

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể

Flow Through Color Sensor OUSAF21
Dual wavelengths absorbance sensor for
low color and concentration ranges.
Wavelength range: 390-1100 nm.
Light source: Low wattage incandescent
lamp

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn