Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquiline CM444R is a compact DIN-Rail transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity ...

4-channel transmitter
Liquiline CM444R

Expandable multiparameter DIN-rail and cabinet device for all industries

CM444R
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Kit base module BASE-E

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71141336
  • further parts

  Kit: base module BASE2-E

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71431302
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals basic module

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71107452
  • further parts

  Kit module extention backplane

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71141366
  • further parts

  Kit: module ETH

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71272410
  • further parts

  Kit CM444R/8R Enclosure f. cabinet mount

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222276
  • further parts

  Kit CM444R/8R DINrail powersupply 230VAC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222277
  • further parts

  Kit CM444R/8R DINrail powersupply 24 VDC

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222279
  • further parts

  Kit CM44xR Internal cable f. 24 V supply

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71224563
  • further parts

  Kit CM44xR Covers for touch protection

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71222282
  • further parts

  Kit: external graph.display, cabinet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185295
  • further parts

  Kit: external graph. display, portable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71185296
  • further parts

  Kit CM44xR Servicedisplay: Cable+Grommet

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71240608
  • further parts

  Kit : module AOR

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111053
  • further parts

  Kit: module 2R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125375
  • further parts

  Kit: module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125376
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4R

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155581
  • further parts

  Kit: module 2DS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135631
  • further parts

  Kit: module 2AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135632
  • further parts

  Kit: module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135633
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 4AO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155582
  • further parts

  Kit: module 2AI

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135639
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71155583
  • further parts

  Kit: module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71135638
  • further parts

  Kit: 1x set of terminals module DIO

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219784
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
  • further parts

  Marking Tagging (Attention: select option and enter text in 995)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DIENST-F

  Kit: module 485

  Mã đơn hàng
  71135634

  Upgrade Kit: Modul 485 + Profibus DP

  Mã đơn hàng
  71140888

  Upgrade Kit: Modul 485 + Modbus RS485

  Mã đơn hàng
  71140889

  Upgrade Kit: Modul ETH + Modbus TCP

  Mã đơn hàng
  71279809

  Upgrade Kit: Modul ETH + EtherNet/IP

  Mã đơn hàng
  71279812

  Upgrade code: HART

  Mã đơn hàng
  71128428

  Upgrade code: Profibus DP module 485

  Mã đơn hàng
  71135635

  Upgrade code: Modbus RS 485 module 485

  Mã đơn hàng
  71135636

  Upgrade code: Modbus TCP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71135637

  Upgrade code: 2x 0/4..20mA Output

  Mã đơn hàng
  71140891

  Upgrade code: Feedforward control

  Mã đơn hàng
  71211288

  Upgrade code: Measuring Range Switch

  Mã đơn hàng
  71211289

  Upgrade code: EtherNet/IP f.module 485

  Mã đơn hàng
  71219871

  Upgrade code Modbus TCP f.module ETH

  Mã đơn hàng
  71279813

  Upgrade code EtherNet/IP f. module ETH

  Mã đơn hàng
  71279830

  Upgrade code: Chemoclean Plus

  Mã đơn hàng
  71239104

  Upgradecode Heartbeat Verifi.+Monitoring

  Mã đơn hàng
  71367524

  Upgradecode Mathematic

  Mã đơn hàng
  71367541

  Upgr.code:EtherNet/IP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449914

  Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2

  Mã đơn hàng
  71449915

  Upgrade code: Webserver for BASE2

  Mã đơn hàng
  71449918

  Upgr.code: PROFINET+Webserver f. BASE2

  Mã đơn hàng
  71449901

  SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive

  Mã đơn hàng
  71110815

  SD-Card with Firmware, 1GB

  Mã đơn hàng
  71127100

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn